วันที่ 31 ก.ค. 2561 ประชุมคณะทำงานฯ ศปน.ศพช.ยะลา
นางปราณี รัตนประยูร ผู้ตรวจราชการกรม ประธานคณะทำงานศูนย์ประสานงาน otop นวัตวิถี ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา (ศปน.ศพช.ยะลา) พร้อมด้วยนายอำนวย ศรีระแก้ว ผอ.ศพช.ยะลา ประชุมคณะ ทำงานประจำศูนย์ฯ เพื่อติดตามผลรายงานการตรวจเยี่ยมจังหวัดในเขตความรับผิดชอบจำนวน 7 จังหวัด เพื่อรับทราบปัญหา/อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ โดยให้คณะทำงานรายงานท่านละ 10-15 นาที/จังหวัด ตลอดจนวางแนวทางการติดตามในเดือนสิงหาคม ให้ได้ข้อมูลเพียงพอ และครอบคลุมในทุกกิจกรรมยิ่งขึ้น
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา จังหวัดยะลา