“ธรรมนัส”หนุนร่วมมือกรมพัฒนาที่ดิน-ม.แม่ฟ้าหลวง ส่งเสริมองค์ความรู้จัดการที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน พื้นที่ลุ่มน้ำโขงล้านช้าง พร้อมตรวจเยี่ยมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จ.เชียงราย

0
89

“ธรรมนัส”หนุนร่วมมือกรมพัฒนาที่ดิน-ม.แม่ฟ้าหลวง ส่งเสริมองค์ความรู้จัดการที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน พื้นที่ลุ่มน้ำโขงล้านช้าง พร้อมตรวจเยี่ยมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จ.เชียงราย

วันที่ 19 ต.ค.2563 ณ ห้องประขุม สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย อ.แม่จันเอก จ.เชียงราย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมรับฟังบรรยายสรุปยุทธศาสตร์และทิศทางด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และความร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดิน ภายใต้กรอบการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืนพื้นที่ลุ่มน้ำโขงล้านช้าง

โดยร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมพัฒนาที่ดิน มีนโยบายที่สำคัญด้านการพัฒนาที่ดินและการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยมีการวางแผนการใช้ที่ดิน และการบริหารจัดการดินให้มีศักยภาพในการผลิต อันเกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรได้อย่างยั่งยืน และได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาที่ดิน กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี โดยกำหนดกรอบความร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และศึกษาวิจัย ในประเด็นการศึกษาการปนเปื้อนสารก่อมลพิษทางดินที่ส่งผลต่อการบริการเชิงนิเวศ และการลดใช้สารเคมีในพื้นที่เกษตรกรรม การพัฒนานวัตกรรมและเทคนิคการวิเคราะห์ดินสำหรับเกษตรกรที่เหมาะสมกับทรัพยากรดินของประเทศไทย การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้และชุมชน

ทั้งนี้ รวมถึงจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่สูงซึ่งปลูกพืชเศรษฐกิจ เป็นต้น ซึ่งความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมองค์ความรู้ในด้านการจัดการที่ดินเพื่อการเกษตร ให้องค์กร สถาบันการศึกษา หน่วยงาน และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและจัดการการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมและยั่งยืน

นอกจากนี้ ร้อยเอกธรรมนัส พร้อมคณะทำงาน ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โดย กรมพัฒนาที่ดินเชียงราย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ในพื้นที่ดำเนินการ 10 ไร่ โดยแบ่งเป็น พื้นที่สระน้ำเดิมประมาณ 3 ไร่ 1 งาน พื้นที่ปลูกไม้ผลประมาณ 2 ไร่ พื้นที่สระน้ำเพิ่มเติมประมาณ 1 ไร่ และพื้นที่ปลูกข้าวอีกประมาณ 4 ไร่ โดยมีเป้าหมายในการดำเนินการ 18 อำเภอ 122 ตำบล เกษตรกร 1,952 ราย จ้างแรงงาน 976 ราย พร้อมรับฟังสรุปผลการดำเนินการโครงการจัดที่ดินให้ชุมชน (คทช) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2563 ด้วย