a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริการโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริการโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ระดับจังหวัด โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 และคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ที่ 3280/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ และที่ประชุมได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลและรับรองสิทธิ์แก่เกษตรกรที่ขอรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการตามแบบแจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 จากเกษตรกรชาวสวนลำไย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไย ให้สามารถฟื้นฟูการผลิตลำไยที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านการผลิตและการตลาด รวมทั้งการรับซื้อผลผลิตลำไยจากต่างประเทศที่ลดลง อีกทั้ง เป็นการตรวจสอบเกษตรกรผู้มีสิทธิฯ ได้อย่างทั่วถึงและเป็นการใช้เงินงบประมาณจากภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด