ส.ท้องถิ่นเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา “กฎหมายกระจายอำนาจ ทางออกประเทศในการแก้ปัญหาทุกระดับ”ในขณะที่ ส.ท้องถิ่นโวยนักวิชาการกรณีให้นายกล่าออก

0
45

ส.ท้องถิ่นเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา “กฎหมายกระจายอำนาจ ทางออกประเทศในการแก้ปัญหาทุกระดับ”ในขณะที่ ส.ท้องถิ่นโวยนักวิชาการกรณีให้นายกล่าออก

วันที่ 9 ตุลาคม 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม(อบต.) ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นประเทศไทย ได้มีการจัดแถลงข่าวการประชุมสัมมนา “กฎหมายกระจายอำนาจ ทางออกประเทศในการแก้ปัญหาทุกระดับ”โดยมีตัวแทนคณะกรรมการผู้บริหาร สมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นประเทศไทย ทุกภาคเข้าร่วมในการแถลงในครั้งนี้

ผศ.(พิเศษ)ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกสมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นประเทศไทย กล่าวว่าด้วย สมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นการดำเนินกิจกรรมของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่ นข้าราชการของท้องถิ่นในทุกระดับ ได้ดำเนินการเพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการ พิ่มเติมให้ความรู้แก่บุคลากรท้องถิ่นในหัวข้อ “กฎหมายกระจายอำนาจ ทางออกประเทศในการแก้ปัญหาทุกระดับ” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 63 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมากกรุงเทพฯ

ซึ่งทางสมาคมองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา “กฎหมายกระจายอำนาจ ทางออกประเทศในการแก้ปัญหาทุกระดับ” ซึ่งสมาคมฯได้แนบแบบตอบรับการข้าร่วมประชุมสัมมนา โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ 2,500 บาท โดยโอนเงินผ่นบัญชีเลขที่ 148-0-48449-0 ชื่อบัญชี สมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นประเภท ออมทรัพย์ ธนคาร กรุงไทย สาขา รังสิต-นครนายก คลอง4 (สำหรับค่ใช้จ่ายในการลงทะเบียนการเดินทางไปราชการ ค่าที่ที่พัก และสิทธิอื่นๆ ให้เบิกจ่ยจากต้นสังกัดตามระเบียบและหนังสือสั่งการ

ซึ่งโครงการประชุมสัมมนากฎหมายกระจายอำนาจ ทางออกประเทศในการแก้ปัญหาทุกระดับ นั้นมีแนวนโยบายหลักประการหนึ่งของรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 คือการกระจาขอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดำเนินการของรัฐบาลเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ อทิ การประกาศใช้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ พระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รวมทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติเกี่ยวกับการจัดการปกครองท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น หน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบริกรสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะความมีอิสระในการบริหารการจัดทำบริการสาธารณะ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การเงินและการคลัง การบริหารงานบุคคล ซึ่งต้องใช้ระบบคุณธรรมและต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและความจำเป็นของแต่ละท้องถิ่น ที่มาของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ฯลๆการปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นจากแนวคิดการกระจายอำนาจ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองและความเป็นอิระในกาตัดสินใจแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ โดยเน้นการตอบสนองความต้องการของประชาชน และการสร้างโอกาสของการเข้าถึงการมีส่วนร่วมในการรับรู้ การแก้ไขปัญหา และการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรภาครัฐที่มีความใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด โคยบทบาทหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิและสังคมในระดับท้องถิ่น สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งเป็นแผนการพัฒนาประเทศที่จะกำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วน ต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาศรษฐกิงพอเพียง”

ดังนั้นการพัฒนาผู้นำและผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพพร้อมที่จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชน จึงนับว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนและสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามอำนาจหน้ำที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน

สมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่น ประเทศไทข จึงมีแนวคิดที่จะสร้างครือข่าขความเข้มแข็งพร้อมทั้งผลักดันทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นเชิงคุณภาพ ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกๆ ภาคส่วน จึงได้ดำเนินการจัคกิกรรมประชุมสัมมนาภายใต้โครงการ “กฎหมายกระจายอำนาจ ทางออกประเทศในการแก้ปัญหาทุกระดับ” เพื่อป็นการส่งเสริมให้กับบุคลากรของ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเรียนรู้การกระจายอำนาจ กฎหมายท้องถิ่น ระเบียบใหม่ๆ กี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่าภายหลังจากการแถลงเสร็จสิ้นลงทางด้าน ผศ.(พิเศษ)ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกสมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นประเทศไทย ได้กล่าวโวยนักวิชาการทั้ง 75 คนที่ออกมาแถลงข่าวเรียกร้องให้ นายกท้องถิ่นทั้งหมดให้ล่าออกเพื่อคืนอำนาจให้กับประชาชนแล้วให้ข้าราชการดำลงตำแหน่งแทน ซึ่งตนเองอยากให้นักวิชาการอย่านั่งเทียนแล้วนำเรื่องดังกล่าวนี้เสนอขึ้นมานั้น อยากจะถามนักวิชาการทั้งหลายว่ารู้จักบริบทของการบริหารงานท้องถิ่นมากน้อยเพียงไร ซึ่งหากจะให้นายกท้องถิ่นลาออกทั้งหมดนั้นก็จะเกิดสภาวะสูญญากาศที่ข้าราชการรักษาการไม่มีอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยตรง

โดยนายกท้องถิ่นเขาก็คืนอำนาจให้กับประชาชนอยู่หากมีการประกาศการเลือกตั้งออกมา กกต.ก็ให้ท้องถิ่นหยุดปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วซึ่งทำไมจะต้องไปลาออกให้เกิดปัญหาการบริหารงานให้แก่ประชาชนร่วมถึงการบริหารงานภายในองค์กรทั้งเรื่องงานบุคลากร การเงิน การคลัง และ การแก้ไขปัญหา ทางข้าราชการที่รักษาการไม่มีอำนาจเหมือนนายกที่มาจากการเลือกตั้ง ผศ.(พิเศษ)ดร.วิระศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย