สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, คณะกรรมการยุทธศาสตร์แรงงานฯ และคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ร่วมประชุมเสนอมาตรการด้านแรงงานในสถานการณ์โควิด-19

0
102

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, คณะกรรมการยุทธศาสตร์แรงงานฯ และคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ร่วมประชุมเสนอมาตรการด้านแรงงานในสถานการณ์โควิด-19

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการ และ ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คุณ อรรถการ ตฤษณารังสี และ อ.วาทิน หนูเกื้อ รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์แรงงานฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการยุทธศาสตร์แรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ประชุมหารือกับประธานกรรมาธิการ (พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว) และคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา
คุณ เรณู ตังคจวารกูร รองประธานที่1
, คุณจรินทร์ จักกะพาก รองประธานที่2, พล.ร.อ.วัลลภ ตนิศานนท์ รองประธานที่3, พล.ต.ท. ศานิตย์ มหถาวร รองประธานที่4 คุณ ศักดิ์ชัย ธนบุญชัย รองเลขาฯ และคณะกรรมาธิการแรงงาน วุฒิสภาโดยได้นำเสนอประเด็นสำคัญ อาทิ

การดำเนินการเสนอมาตรการด้านแรงงานในสถานการณ์โควิด-19 ของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย อาทิ การเสนอขยายเวลาการส่งเงินสมทบประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้าง , การจ้างงานรายชั่วโมงเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ และการให้นายจ้างสามารถนำค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ้างงานมาลดหย่อนภาษีได้ 3 เท่า เป็นต้น

การส่งเสริมผลิตภาพแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน อาทิ การส่งเสริมการ Re skill , Up Skill และ New Skill ตลอดจน การลดขั้นตอนการขอยื่นรับรองหลักสูตรของสถานประกอบการ

การจัดทำฐานข้อมูลด้านแรงงาน (Big Data) ของประเทศ

จุดยืนของประเทศไทยต่อการรับสัตยาบันอนุสัญญา ILO 87&98 ที่มีผลต่อกรอบเจรจาการค้าระหว่างประเทศในระดับภาคีและพหุภาคี (อาทิ FTA Thai-EU , CPTPP , RCEP )

นโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของประเทศไทย

โดยที่ประชุมมีมติจัดตั้งคณะกรรมการร่วมศึกษาระหว่างกรรมาธิการแรงงาน วุฒิสภาและ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในประเด็นดังนี้

ศึกษาการจ้างงานรายชั่วโมงเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในสถานการณ์โควิด-19

ศึกษาการขอยื่นรับรองหลักสูตรของสถานประกอบการตามประกาศคณะกรรมการ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวขอ้งและรายการค่าใช้จ่ายที่ใชใ้นการ ฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ

ศึกษาการจัดทำฐานข้อมูลแรงงาน (Big Data) ของประเทศไทย

ศึกษาแนวทางของประเทศไทยต่อการรับสัตยาบันอนุสัญญา ILO 87&98 ที่มีผลต่อกรอบเจรจาการค้าระหว่างประเทศในระดับภาคีและพหุภาคี (อาทิ FTA Thai-EU , CPTPP , RCEP)

Cr : Labor&Fishery BOT