อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ประจำเดือนกันยายน 2563

0
58

อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ประจำเดือนกันยายน 2563

วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พันเอก เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง ผอ.รมน. พันตำรวจเอก นิรุธ ประสิทธิเมตต์ รอง ผบก.ภจ. คณะกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตามนโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาล ของคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องอโยธยา ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการประสานงานกับนักท่องเที่ยวทางน้ำที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด เพื่อจัดระเบียบแก้ปัญหาเรื่อง กลุ่มเจ็ตสกี ที่ก่อความเดือดร้อนกับประชาชนที่วิ่งตามแม่น้ำเจ้าพระยา ส่วนการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ที่ตลาดกลาง ซึ่งไม่พบผู้กระทำผิดตามกฎหมาย จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทำป้ายหรือสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในทุกช่องทาง พร้อมติดตามผลการดำเนินงานนโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาล การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สถิติคดีอาญา การขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย การแข่งขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางหลวง การควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ การจัดระเบียบพื้นที่ (ZONING) ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จัดระเบียบรถสาธารณะ การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและผลการดำเนินการตามมาตรการ 10 รสขม ปัญหาสถานการณ์ด้านแรงต่างด้าว และแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย การตรวจติดตามความประพฤตินักเรียน นักศึกษา และปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำเนินงานด้วยความเรียบร้อย เป็นต้น ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เพิ่มสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคและสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อขับเคลื่อนการรักษาความสงบเรียบร้อยทางด้านการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทุกมิติ

เดชา อุ่นขาว รายงาน