“จิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายบริเวณถนนรอบเกาะยม

0
30

“จิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายบริเวณถนนรอบเกาะยม

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ประชาชนจิตอาสา พร้อมด้วย นายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นายกฤษณะ ไกยสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขฯ และ พนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ เก็บกวาด เก็บขยะริมถนนบริเวณถนนรอบเกาะยม แล ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชน ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก

ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสุขอนามัยที่ดี และร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก