ก้าวใหม่ สหกรณ์ 4.0

0
46

ก้าวใหม่ สหกรณ์ 4.0
วันนี้ อังคาร 29 ก.ย. 63
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรณ์และสหกรณ์ มอบหมาย นายอลงกรณ์ พลบุตร ทปษ.รมว.กษ. เป็นประธานและบรรยายการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ ๔๘ ปีที่จะมาถึง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยมี
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวรายงานต้อนรับ
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ร่วมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จากส่วนกลางและภูมิภาคในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมสัมมนาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติงาน ตามยุทธศาสตร์ และนโยบาย มุ่งสู่การปฏิรูปสหกรณ์ 4.0 โมเดลเศรษฐกิจใหม่ ภายใต้แนวคิดใหม่ Co-op Economy 9 โครงสร้างและระบบสหกรณ์มิติใหม่ ” ต่อเติม เสริมต่อ สร้างใหม่” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์