หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

0
45
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คุณสราวุฒิ อยู่วิทยา รองประธานกรรมการ คุณฮาราลด์ ลิงค์ กรรมการ และคุณอรรถการ ตฤษณารังสี กรรมการ ได้เข้าพบหารือกับคุณณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคุณเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร เลขานุการรัฐมนตรีฯ ณ ห้องประชุมวชิราวุธ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือ ดังนี้

1. เรื่องการพัฒนาหลักสูตร Excellence Center ให้ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน เช่น กลุ่ม Wellness

2. ความร่วมมือระหว่างหอการค้าไทย และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยการจัดตั้งคณะกรรมการความร่วมมือส่วนกลาง ซึ่งจะมีผู้แทนจากหอการค้าไทย จำนวน 6 ท่าน และจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อีก 6 ท่าน โดยจะทำหน้าที่วางแผน ติดตามประเมินผล รวมถึงการประสานความร่วมมือกับระดับจังหวัด และความร่วมมือในระดับจังหวัด จะขอความร่วมมือเพื่อแต่งตั้งผู้แทนของหอการค้าจังหวัดทำหน้าที่ดูแลเรื่องการศึกษา จังหวัดละ 2 ท่าน และจะขอให้สถาบันการอาชีวศึกษา จัดตั้งศูนย์ความร่วมมือวิทยาลัยในพื้นที่

3. จัดการอบรมบุคลากรทางการศึกษาระดับรองผู้อำนวยการ เพื่อเตรียมผู้อำนวยการสถานศึกษาของ สอศ. เพิ่มศักยภาพ ความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน การบริหาร และการจัดการระบบการศึกษาทวิภาคีเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ โดยการจัดทำหลักสูตรระยะยาว (ใช้เวลาอบรม 10 เดือน)