“ธรรมนัส” ลุยมอบส.ป.ก.4-01ให้เกษตรกร จ.ตรัง -​พัทลุง

“ธรรมนัส” ลงพื้นที่ตรวจราชการ พร้อมมอบส.ป.ก.4-01ให้เกษตรกร จังหวัดตรัง และพัทลุงเพื่อสร้างความมั่นคง และยั่งยืนการทำเกษตรกรรม

วันนี้ (25 ก.ย.2563)​ณ บริเวณสหกรณ์การเกษตรนาโยง ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01)ให้เกษตรกร จำนวน 130 ราย และมอบบัตรดินดีแก่เกษตรกรต้นแบบ จำนวน 4 ราย พร้อมรับฟังประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ การจัดที่ดินและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดตรัง

โดยร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีนโยบายในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ในวันนี้ได้มามอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้แก่เกษตรกร จำนวน 130 ราย แ​ละมอบบัตรดินดีแก่เกษตรกรต้นแบบ จำนวน 4 ราย พร้อมทั้งมอบนโยบายการจัดที่ดิน การตรวจสอบการถือครองที่ดิน การพัฒนาแหล่งน้ำการพัฒนาอาชีพ และการช่วยเหลือด้านหนี้สินของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำหรับจังหวัดตรังมีพื้นที่ประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน รวม 10 อำเภอ 62 ตำบล มีพื้นที่ประมาณ 586,962 ไร่ พื้นที่ดำเนินการปฏิรูปที่ดินประมาณ 354,671 ไร่ ได้ดำเนินการจัดสรรที่ดินให้แก่เกษตรกรแล้ว 302,095 ไร่ และคงเหลือพื้นที่ที่ยังไม่ได้ดำเนินการอีก 52,576 ไร่

จากนั้น ร้อยเอก ธรรมนัส ได้เดินทางไปยัง หอประชุมจังหวัดพัทลุง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง เพื่อมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้แก่เกษตรกรจำนวน 100 ราย พร้อมมอบแนวทางการพัฒนาเพื่อต่อยอดและขยายพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในการทำเกษตรกรรม โดยประสานความร่วมมือกับเกษตรกรท้องถิ่นและส่วนราชการในทุกระดับในการดำเนินงานแบบบูรณาการ

ทั้งนี้ จังหวัดพัทลุงมีพื้นที่ประกาศเขตปฏิรูปที่ดินรวม 11 อำเภอ พื้นที่ประมาณ 234,132 ไร่ พื้นที่ดำเนินการปฏิรูปที่ดินประมาณ 232,068 ไร่ และได้ดำเนินการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรไปแล้ว จำนวน 28,078 ราย จำนวน 40,548 แปลง เนื้อที่ประมาณ 211,221 ไร่ ประกอบด้วย ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 27,468 ราย 39,584 แปลง 210,574 ไร่ และที่ดินเพื่ออยู่อาศัย จำนวน 610 ราย 964 แปลง 647 ไร่