อบจ.ราชบุรี เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2563.

0
69
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

25/9/63/จ.ราชบุรี/ข่าว/อบจ.ราชบุรี เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2563.
ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหาราวนจังหวัดราชบุรี นายอุดม นิธิเศรษฐทรัพย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 โดยนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ. พร้อมสมาชิกสภา จำนวน 25 คน ทั้ง 10 อำเภอ ของ จ.ราชบุรี มีวาระการประชุม 5 วาระด้วยกัน ในที่ประชุม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี แถลงผลการปฎิบัติงานในรอบ 9 ปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมได้รับทราบพร้อมทั้งเปิดวีดีทัศน์ให้ที่ประชุมทราบถึงผลงานในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในด้านการบริหารจัดการโครงการและด้านพื้นฐานสังคม 6 ด้านอันได้แก่บุคลากร การศึกษา การเมือง การปกครอง ตลอดจนการส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมการท่องเที่ยว และโบราณสถาน โบราณวัตถุ ของชุมชน ตลอดจนด้านสาธารณสุข การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน อย่างยังยื่น รวม ทั้งสิ้น 104 ตำบล 975 หมู่บ้าน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 165 โครงการ งบประมาณกว่า 400 ล้านบาท.

ประวิทย์ ลิ้มเจริญ สุเทพ นิ่มนวล
สุรพันธ์ ตันกำเนิดจ.ราชบุรี รายงาน