เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563
บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรืออำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน “แข่งเรือปลอดเหล้า เข้าหาพระธรรม ” ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ วันที่ 19 – 20 กันยายน 2563 ณ ท่าน้ำเชิงสะพานท่าวังผาพัฒนา (ท่าค้ำ) ตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยงานประเพณีแข่งเรืออำเภอท่าวังผา ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดย อำเภอท่าวังผา ร่วมกับชมรมเรือแข่งอำเภอท่าวังผา สมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน สภาวัฒนธรรมอำเภอท่าวังผา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้รับเกียรติจากนายสุทัศน์ จินตเวชศาสตร์ นายอำเภอท่าวังผา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน โดยมีนายสง่า อินยา ประธานคณะกรรมการชมรมเรือแข่งอำเภอท่าวังผา เป็นผู้กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ผู้นำชุมชนในจังหวัดน่าน พี่น้องชาวเรือและประชาชนทั่วไปมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง งานประเพณีแข่งเรืออำเภอท่าวังผา ได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ ศิลปวัฒธรรม และประเพณีอันดีงามของชาวอำเภอท่าวังผา และจังหวัดน่าน ให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอท่าวังผา และจังหวัดน่าน รวมถึงเป็นการเสริมสร้างพลังความรักความสามัคคีในระดับหมู่บ้าน ทำให้ชุมชนเกิดความแข้มแข็ง โดยในปีนี้ มีเรือที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทเรือเล็ก ฝีพาย 25-30 คน จำนวน 13 ลำ ประเภทเรือเล็กเอกลักษณ์น่าน ฝีพาย 25-30 คน จำนวน 8 ลำ และประเภทเรือกลางเอกลักษณ์น่าน ฝีพาย 35-40 คน จำนวน 5 ลำ รวมมีเรือเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 26 ลำ สำหรับงานประเพณีแข่งเรืออำเภอท่าวังผา “แข่งเรือปลอดเหล้า เข้าหาพระธรรม” ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานครั้งนี้ เป็นเงินจำนวน 20,000 บาท
/บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน