a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“เอนก ประกาศคบเด็ก สร้างชาติ!!

เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษาฯ เปิดบ้านต้อนรับผู้นำนักศึกษาจาก 72 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ร่วมกิจกรรม “Young THLeader&Innovator Club นวัตกรรมเพื่อสังคม บทบาทสำคัญของผู้นำเยาวชนยุคใหม่ ครั้งที่ 2 หนุนงานพัฒนาชุมชนด้วยบทบาทนักศึกษาผ่านกลไกของ อว.

เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น อว.ได้จัดเตรียมกลไกไว้ให้ผู้นำนักศึกษา ได้เข้าถึงและมาใช้ประโยชน์ในการคิดค้นพัฒนาโครงการต่างๆ ที่จะสร้างคุณค่าทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กับชุมชน จังหวัดและประเทศของเรา ในฐานะผู้นำนักศึกษา เราสามารถนำไปขยายผลแนะนำเพื่อนๆในมหาวิทยาลัยให้ทราบถึงการสนับสนุนนี้ ให้เครือข่ายในมหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกันหรือริเริ่มดำเนินการจัดตั้งเป็น Innovator’s Club ให้มีพื้นที่แลกเปลี่ยนรังสรรค์นวัตกรรมกันภายในกลุ่มนักศึกษาผ่านกลไก 3 ด้าน คือ โครงการยุวชนสร้างชาติ ที่มี 3 โครงการสำคัญ คือ

1.ยุวชนอาสา
2.บัณฑิตอาสา
3.กองทุนยุวสตาร์ทอัพ

ขณะที่ ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รมว. การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) กล่าวว่า อว.จัดกิจกรรมครั้งนี้ นำนักศึกษาและผู้นำเยาวชน มาช่วยกันคิดค้นนวัตกรรมเพื่อสังคม ที่ช่วยลดช่องว่าง หรือ ความเหลื่อมล้ำให้เป็นรูปธรรม และเพื่อเป็นการวางรากฐานการเจริญโตทางเศรษฐกิจให้เติบโตไปได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน เพราะ นวัตกรรมเพื่อสังคม คือ การประยุกต์ใช้ความคิดใหม่ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่ความเท่าเทียมกันในสังคม!!

#เลขาอว #ดร๊าฟดวงฤทธิ์ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม!!

###############################