“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์!! เปิดโครงการสร้างความรัก ความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง !!

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.โดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข.ได้เรียนเชิญ นายสุรศิลป์ ยนปลัดยศ นายก อบต.แสงอรุณ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างความรัก ความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง กิจกรรม การสร้างการรับรู้ ส่งเสริมจิตอาสาและมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมเพื่อความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ(การสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง)ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ.อบต.แสงอรุณ

โดย มี พ.อ.สุรชัย สังข์แก้ว หน.ฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัดป.ขและ จนท.กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.ร่วมกัน.เป็นผู้ดำเนินงาน และมีพ.ต.ท.ธำรงค์ สิงห์แก้ว เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง อาจารย์สวัสดิ์ ภาสสกนธ์ บรรยายเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีภายในชุมชน ร่วมกันปกป้ องสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ให้คงอยู่ อย่างยั่งยืนสืบไป.

จากนั้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการแบ่งกลุ่มสานเสวนา แสดงความคิดเห็นถึงเรื่อง ความประทับในสถาบันพระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษคนสำคัญของชาติไทย.,เรื่อง ภายในชุมชนมีการน้อมนำหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างไรบ้าง เรื่อง,ข้อดี,ข้อเด่นของชุมชนมีอะไไรบ้างที่จะเป็นตัวอย่างแก่ชุมชนอื่นๆได้และเรื่อง ความต้องการของประชาชนในชุมชน. เป็นต้น มีประชาชนหมู่ 1,2,3,4,5 ต.แสงอรุณอ.ทับสะแก จังหวัดประจวบๆเข้าร่วมโครงการจำนวน 120คน ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย!!

#ประขาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!