“กรมบังคับคดีรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 จากสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นปีที่ 6 !!

0
46

“กรมบังคับคดีรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 จากสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นปีที่ 6 !!

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. กรมบังคับคดีได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 3 รางวัล โดยมีนางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี และนางสาวอรอุมา เก่งทางดี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้แทนกรมบังคับคดี เข้ารับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทรายหมวด ในหมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธ ศาสตร์และการสื่อสาร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

สำหรับปีนี้เป็นปีที่ 6 ที่กรมบังคับคดีได้รับรางวัลเลิศรัฐอย่างต่อเนื่องจากสำนักงาน ก.พ.ร. โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2563 กรมบังคับคดีเป็น 1 ใน 10 หน่วยงานที่ได้รับรางวัลประเภทรายหมวด ในหมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสาร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ และเป็น 1 ใน 12 จากทุกหน่วยงานทั่วประเทศที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐได้รับรางวัล 4.0

ทั้งนี้ กรมบังคับคดีมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการบังคับคดีและการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสะดวกรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป!!

################################