“กอ.รมน.จว.ขอนแก่น บูรณาการร่วม ชุดจัดระเบียบสังคม จว. ขอนแก่น ออกตรวจสถานบริการในเขต อำเภอเมือง จว.ขอนแก่น!!

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 20.00 น.โดยการอำนวยการของนายพิชัย วันตา ป้องกันจังหวัดขอนแก่น มอบหมายนายวินัย มีแก้ว ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง,นายดุลยาภพ แสงลุน ปลัดอำเภอ,นายณชพัฒน์ ไกรศรีวรรธนะ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการข่าว กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น นำสมาชิก อส.บูรณาการร่วมกับชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดขอนแก่น/เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองขอนแก่น/เจ้าหน้าที่ทหาร มทบ.23/เจ้าหน้าที่สนง.ปปส.ภาค 4/กอ.รมน.จ.ขอนแก่น/สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น,กองร้อย อส.จ. ขอนแก่น ที่1,สนง. สาธารณสุข จ.ขอนแก่น,สนง.วัฒนธรรม จ. ขอนแก่น,สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

ออกตรวจสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายกับสถานบริการ เพื่อปฏิบัติตามระบียบ กฏหมายที่ข้อง และให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ประกอบด้วย

1.ร้าน วาป
2.ร้าน ไวน์ 22
3.ร้าน ไวน์ บรา บรา
4.ร้าน วันเวลา

โดยเน้นกำขับในเรื่อง
1.ให้เปิด-ปิดทำการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด
2.ห้ามปล่อยปะละเลยให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เข้ามาใช้บริการในสถานที่ของตน
3.ห้ามจำหน่ายสุรา/เครื่อวดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด
4.ให้ตรวจตรามิให้มีการพกอาวุธทุกชนิด เข้ามาในสถานที่ของตน
5.ห้ามปล่อยปะละเลยให้มีการมั่วสุ่มหรือกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติดและกฎหมายค้มนุษย์ในสถานที่ของตน

ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ประกอบการเข้าใจในข้อระเบียบกฎหมายและให้ความร่วมมือด้วยดี!!

#ทีมงานประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

###############################