พัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Functions) สำหรับผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0
107

พัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Functions) สำหรับผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


วันที่ 16 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยนายธนภัสสร์ ดุลยาธิการ ปลัดเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเมืองการุ้ง พร้อมด้วยคุณครูวรรณา คำเฉลียว และคณะครู ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเด็กปฐมวัย อายุ 3 – 5 ปี ซึ่งมีผู้ปกครองเข้าร่วมเรียนรู้ จำนวน 59 คน และจัดกิจกรรมฐานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กปฐมวัย จำนวน 6 ฐาน ได้แก่ 1ฐานกิน กอด เล่น เล่า 2 ฐานเด็กปฐมวัยติดในรถยนต์ 3 ฐานพัฒนาการด้านอารมณ์ 4 ฐานพัฒนาด้านร่างกาย 5 ฐานพัฒนาการด้านสังคม และ 6 ฐานพัฒนาการด้านสติปัญญา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี นางนภัสวรรณ บุญกมุติ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม (วิทยากรกระบวนการ FaEF ชุมชนจังหวัดอุทัยธานี) และคณะวิทยากระบวนการ FaEF ชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ได้นำหลักการพัฒนาทักษะสมอง EF ทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตให้สำเร็จ คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น และมีความสุขเป็น ซึ่ง EF มีองค์ประกอบสำคัญดังนี้ กลุ่มทักษะพื้นฐาน ได้แก่ ความจำเพื่อใช้งาน Working Memory การยั้งคิดไตร่ตรอง Inhibitory Control การยืดหยุ่นความคิด Shift/Cognitive Flexibility กลุ่มทักษะกำกับตนเอง ได้แก่ การจดจ่อใส่ใจ Focus/Attention การควบคุมอารมณ์ Emotional Control การติดตามประเมินตนเอง Selt-Monitoring และกลุ่มทักษะปฏิบัติ ได้แก่ การริเริ่มและลงมือทำ Initiating การวางแผนจัดระบบดำเนินการ Planning and Organizing การมุ่งเป้าหมาย Goal-directed Persistence

ทางผู้ปกครองได้เรียนรู้หลักการอ่านหนังสือนิทาน การเล่าเรื่องราวดี ๆ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึกด้านจิตอาสา การเล่นกับลูกหลานอย่างไรเพื่อสร้างพัฒนาการที่ดีให้กับลูกหลาน การสร้างความสัมพันธ์สายใยรักต่อเด็ก ๆ รวมถึงการดูแลเรื่องอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย ต้องดูแลให้ลูกหลานได้ทานอาหารครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ ซึ่งเป็นการสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นฐานรากสำคัญของครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Enhoncement Humon Copital Development and Strengthening) พัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ

เป็นการสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองในการสร้างประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยอย่างถูกวิธี และสามารถปฏิบัติได้ เป็นการเรียนรู้ระหว่างผู้ปกครองและลูกหลานไปพร้อม ๆ กัน ทั้งทางด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์จิตใจ และด้านสังคม เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาทางสังคมในสถานการณ์ปัจจุบันต่อไป
/////////////////////
นายพชร พัสกุล จ.อุทัยธานี สมาคมผู้สื่อข่าวอุทัยธานี