a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

กองทัพภาคที่ 3 จัดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ประจำปี ๒๕๖๓
พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศระดับ กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2563 ร่วมชมการแข่งขันและเป็นประธานในพิธีปิด ณ ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (บชร. 3) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.
เนื่องด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสำคัญ กับกองทหารเกียรติยศเป็นอย่างมาก ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น จึงมีนโยบาย ให้จัดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศขึ้น เพื่อให้มีการปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน มีความพร้อมเพรียง เข้มแข็ง และสง่างาม ไปปฏิบัติภารกิจถวายพระเกียรติ
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ แบบธรรมเนียม และเป็นไปตามพระราชนิยม เกิดความเรียบร้อยและสง่างาม โดยจัดให้มีการแข่งขัน ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ซึ่งกองทหารเกียรติยศของกองทัพภาคที่ 3 ได้แสดงถึงความสามารถและมาตรฐานจนได้เป็นตัวแทนของกองทัพบกเข้าแข่งขันในระดับกองทัพไทยสร้างชื่อเสียงให้กับ
กองทัพภาคที่ 3 เป็นอย่างมาก
ในการแข่งขันครั้งนี้มีกองทหารเกียรติยศที่ผ่านการคัดเลือก ระดับกองพลและเข้าแข่งขันในระดับกองทัพ จำนวน 3 หน่วย คือ กองพลทหารราบที่ 4, กองพลทหารราบที่ 7 และกองพลทหารม้าที่ 1 ซึ่งการแข่งขันกองทหารเกียรติยศระดับกองทัพภาคที่ 3 ประกอบด้วย
– สถานีที่ 1 การตรวจเครื่องแต่งกาย และอาวุธประจำกาย
– สถานีที่ 2 การตรวจสอบท่าอาวุธ
– สถานีที่ 3 การปฏิบัติเมื่อประทับบนแท่นรับการถวายความเคารพและมีการตรวจแถว, การปฏิบัติเมื่อประทับบนแท่นรับการถวายความเคารพ แต่ไม่มีการตรวจแถวและการปฏิบัติเมื่อเสด็จฯ ผ่าน
ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 หวังเป็นอย่างยิ่ง การดำเนินการแข่งขันที่จัดขึ้นนั้น จะเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้หน่วยได้แสดงศักยภาพ ที่นอกเหนือจากการปฏิบัติภารกิจในการป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน และการรักษาความสงบเรียบร้อยแล้ว การถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งจะทำให้หน่วยได้เข้าใจภาพการปฏิบัติ ของกองทหารเกียรติยศ
รับเสด็จฯ ได้อย่างถูกต้อง

————————————