๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
อพท.๔ ร่วมกับศูนย์เรียนรู้บ้านพระพิมพ์จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ให้เยาวชนในท้องถิ่นมาเรียนรู้วิถีชีวิตพื้นถิ่นทำกิจกรรมโดยนำการละเล่นพื้นบ้านทั้ง๔กิจกรรมมาเล่น
กิจกรรมที่๑ ใบพัดหรรษาใช้ใบไม้มาทำเป็นของเล่นโดยใช้ใบตาลมาทำเป็นอีหัน
กิจกรรมที่๒ AK พิฆาต (อิโบ๊ะ)ใช้ก้านหรือต้นไผ่มาทำเป็นตัวยิงและตัวลูกที่ใช้ยิงนั่นคือเอากระดาษหนังสือพิมพ์มาแช่ให้เปียกน้ำทำเป็นลูกยิง
กิจกรรมที่๓ โมเมนตัม หรือโตงเตงฐานนี้พูดถึงในเรื่องของแรงโน้มถ่วงก็จะใช้ลูกอินทนิล
หรือลูกตะแบกมาเสียบไม้แล้วทำให้มันสามารถยืนอยู่ได้โดยไม่ล้มหลักการสร้างสมดุล
กิจกรรมที่๔ ลูกศรไร้เทียมทานใช้ใบต้นอ้อยตัดโดยใช้ความเร็วในการทำให้เข้าไปปักในเป้าที่เตรียมไว้ ซึ่งการละเล่นเหล่านี้ทำให้เราได้ย้อนกลับไปในวัยเด็กอีกครั้ง และสามารถดึงดูดความสนใจจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้อย่างดีเยี่ยมอีกทั้งได้เรียนรู้ความเป็นท้องถิ่นของตัวเองมากขึ้นและได้เรียนรู้การใช้ชีวิตกับธรรมชาติ ทุ่งนา🌾 โดยอาศัยวิทยากรในท้องถิ่นจากศูนย์เรียนรู้บ้านพระพิมพ์และทีมSukhothai Bicycle Tour🚴ได้มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคการสื่อความหมายได้อย่างสนุกสนาน
#อพท๔
#ศูนย์เรียนรู้บ้านพระพิมพ์ ภาพโดยวัชระ ภู่เจริญ รายงานข่าวโดย อารีย์ฟาน โต๊ะหมัดและ