งานผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลปะผ้าถิ่น ดำรงไว้ในแผ่นดินอุทัยธานี อุทัยธานี ของดีอยู่ที่ผ้า ครั้งที่ 1 โดยมีนายแบบกิตติมศักดิ์ร่วมเดินแบบหลายท่าน

0
106

งานผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลปะผ้าถิ่น ดำรงไว้ในแผ่นดินอุทัยธานี อุทัยธานี ของดีอยู่ที่ผ้า ครั้งที่ 1 โดยมีนายแบบกิตติมศักดิ์ร่วมเดินแบบหลายท่าน

วันที่ 13 กันยายน 2463 เวลา 19.00 น. นางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เป็นประธาน เปิดงานผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลปะผ้าถิ่น ดำรงไว้ในแผ่นดินอุทัยธานี อุทัยธานี ของดีอยู่ที่ผ้า ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี

โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นาง เตือนจิตร์ รักร้อย ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุทัยธานี นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี เขต 2 และนาย เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี เขต 1 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอุทัยธานี

โดยภายในงานให้มีการจำหน่ายผ้าทอพื้นเมืองบ้านผาทั่ง ผ้าทอมือชาติพันธ์ของพี่น้องชาวกะเหรี่ยงโบว์แก่นมะกรูด บ้านภูเหม็น ซึ่งได้รับเกียรติจากนักออกแบบชื่อดัง อจ.ศักดิ์จิระ เวียงเก่า ในการพัฒนาผ้ากะเหรี่ยง โปว์ จากลวดลายดั่งเดิมสู้ลวดลายผ้าร่วมสมัย และทางอุสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานีได้พัฒนาเพิ่มมูลค่าผ้าลาวครั่ง ด้วยเช่นกัน ซึ่งจังหวัดอุทัยธานียังมีผ้าชาติพันธ์สวยงามอีกมากมาย

ชมการเดินแฟชั่นโชว์ ชุดที่ 1 ทั่วไป โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี เดินแฟชั่น
ชุดที่ 2 กิตติมศักดิ์ โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นางเตือนจิตร์ รักร้อย ภรรยาผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุทัยธานี นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี เขต 2 และนาย เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี เขต 1 ร่วมงานเดินแฟชั่น

การเดินแบบการกุศล งานผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลปะผ้าถิ่น ดำรงไว้ในแผ่นดินอุทัยธานี อุทัยธานี ของดีอยู่ที่ผ้า ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ด้วยรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับ และเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว จังหวัดอุทัยธานีจึงจัดงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ลวดลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุทัยธานี อย่างแท้จริง และยกระดับผ้าทอของจังหวัดอุทัยธานี ให้มีราคาที่สูงขึ้น ตลอดจนมีการนำผ้าทอไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ให้มีความทันสมัย น่าสนใจ ตรงกับความต้องการของตลาด และผู้บริโภค ซึ่งชมรมแม่บ้านมหาดไทย ได้มองเห็นถึงความสำคัญ และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนด้วยการรณรงค์ การเผยแพร่ และการประชาสัมพันธ์ ให้มีการสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง อันเป็นการสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดให้มีการเดินแบบการกุศลในการจัดงานผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลปะผ้าถิ่น ดำรงไว้ในแผ่นดินอุทัยธานี อุทัยธานี ของดีอยู่ที่ผ้า ครั้งที่ 1 เพื่อนำรายได้สมทบทุนในการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือทางสังคมของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุทัยธานีต่อไป
///////////////////////
นายพชร พัสกุล จ.อุทัยธานี