อลงกรณ์”เดินสายขับเคลื่อนAICชื่นชมพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะผลิตหุ่นยนต์เกษตรเมดอินไทยแลนด์สำเร็จ

0
107

“อลงกรณ์”เดินสายขับเคลื่อนAICชื่นชมพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะผลิตหุ่นยนต์เกษตรเมดอินไทยแลนด์สำเร็จ

วันนี้(10/09/63)เวลา8.30 น.
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์AICเป็นประธานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC (Agritech and Innovation Center) กลุ่มพื้นที่เขต2 ประกอบด้วยAICจังหวัดนครปฐม AICจังหวัดนนทบุรี AICจังหวัดปทุมธานี และAICจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และ มอบนโยบาย เฟส2 (เดือนกันยายน- เดือนพฤศจิกายน 2563) 17ภารกิจ
โดยมี รศ.ดร.อาณัฐชัย รัตตกุล นายทินกร อ่อนประทุม นายเมฆินทร์ เอี่ยมสะอาด นานวิทยา จันทร์สม นายณฐกร สุวรรณธาดาคณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์ ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย ศรีพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.เกษตร
รศ.ดร.ปภพ สินชยกุล ผู้อำนวยการศูนย์AIC จ. นครปฐม
ผศ.ดร. พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้อำนวยการศูนย์AIC จ.นนทบุรี
ดร.พิมพรรณ พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ AIC จ.ปทุมธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผศ.ลือพงษ์ ลือนาม ผู้อำนวยการศูนย์ AIC จ. สมุทรปราการ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ร่วมด้วยคณะกรรมการAIC ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคเกษตรกร โดยนายอลงกรณ์กล่าวแสดงความชื่นชมความมุ่งมั่นในการดำเนินงานของAICทั้ง4จังหวัดและความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมภายใต้นโยบายเทคโนโลยีเกษตร4.0 ของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อนเช่น หุ่นยนต์กรีดยาง หุ่นยนต์เก็บมะเขือเทศ แอพพลิเคชันGAP ระบบเกษตรอัจฉริยะเป็นต้นโดยจะมีการนำเสนอผลงานของAICทั้งประเทศในเดือนตุลาคมเพื่อต่อยอดการลงทุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรสู่เกษตรกรในการลดต้นทุนเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรโดยเร็วต่อไป