องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ระยะฟื้นฟู ในเขตพื้นที่ อ.สองฯ โดยกองทุนพื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ ประจำปี 2563 เพื่อให้ผู้มีสิทธิเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

0
62

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ระยะฟื้นฟู ในเขตพื้นที่ อ.สองฯ โดยกองทุนพื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ ประจำปี 2563 เพื่อให้ผู้มีสิทธิเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายนฤพนธ์ ศรีใจลม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขตอำเภอสอง และนางอัจจิมา ชูมณี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ระยะฟื้นฟู ในเขตพื้นที่ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยกองทุนพื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ ประจำปี 2563
ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุ หรือองค์กรอื่น เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ เข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่