กองบิน ๔ ส่งมอบหุ่นยนต์ผู้ช่วยพยาบาล “น้องถาดหลุม” ให้กับ โรงพยาบาลตาคลี

0
101

กองบิน ๔ ส่งมอบหุ่นยนต์ผู้ช่วยพยาบาล “น้องถาดหลุม” ให้กับ โรงพยาบาลตาคลี
นาวาอากาศเอก นพนันท์ เมืองมีศรี เสนาธิการกองบิน 4 เป็นประธานพิธีมอบหุ่นยนต์เพื่อการพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 “น้องถาดหลุม” จากชุมนุมนายเรืออากาศ ให้แก่โรงพยาบาลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้ประโยชน์ในสถานพยาบาลที่สำคัญในพื้นที่รับผิดชอบของกองบิน 4 และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชุมนุมนายเรืออากาศที่มุ่งหวังทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อกองทัพอากาศ “น้องถาดหลุม” เป็นผลผลิตเชิงนวัตกรรมเพื่อช่วยแก้ปัญหาความเสี่ยงของ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในช่วงวิกฤต COVID-19 ตามแนวทางของ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ที่รวมพลังนักวิจัย จาก โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช คิดค้นและประดิษฐ์นวัตกรรม เป็นการช่วยเหลือประชาชน และผู้ป่วยตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อลดการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วย โดยเฉพาะการลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ภาพ/ข่าว สมเกียรติ วงษ์อยู่น้อย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์