“สส.ยกชุมชน “บ้านรางพลับ” เป็นต้นแบบจัดการขยะครบวงจร แห่งแรก เมืองราชบุรี!!  

0
88

“สส.ยกชุมชน “บ้านรางพลับ” เป็นต้นแบบจัดการขยะครบวงจร แห่งแรก เมืองราชบุรี!!

นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีเปิด ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ชุมชนบ้านรางพลับ จ.ราชบุรี ชุมชนปลอดขยะ รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ซึ่งนับเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ แห่งแรกของ จ.ราชบุรี ที่จะเป็นพลังสำคัญในการช่วยขยายผลการจัดการขยะอย่างยั่งยืนสู่ชุมชนต่างๆ ต่อไป

นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ในปีนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ขยายผลการจัดการขยะอย่างยั่งยืนไปยังโรงเรียนและชุมชนด้วยการยกระดับโรงเรียนและชุมชนปลอดขยะ รางวัลถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2562 ขึ้นเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ รวม 5 แห่งด้วยกัน ได้แก่

1.ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม จ.อำนาจเจริญ
2.ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน จ.ขอนแก่น
3.ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ ชุมชนบ้านดอนกลอย จ.นครราชสีมา
4.ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ ชุมชนบ้านโนนกล้วยหอม จ.ขอนแก่น และ
5.ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ ชุมชนบ้านรางพลับ จ.ราชบุรี

ทั้งนี้ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ชุมชนบ้านรางพลับ นับเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ แห่งแรกของจังหวัดราชบุรี เป็นชุมชนปลอดขยะ รางวัลถ้วยพระราช ทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ประเภทชุมชนขนาดใหญ่ เป็นต้นแบบการจัดการขยะอย่างครบวงจร ด้วยหลัก 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) ภายใต้แนวคิดการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) มีทัศนคติที่ดีต่อการจัดการปัญหาขยะ ที่ว่า “การคัดแยกขยะเป็นหน้าที่ของทุกคน” จึงกลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง เป็นต้นแบบความยั่งยืนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติ ตลอดจนนำมาซึ่งความมั่งคงทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน

การปราบขยะมาอย่างต่อเนื่องของชุมชน ทำให้ปริมาณขยะลดลงอย่างมาก โดย 4 ปี ของการดำเนินงาน (ปี 2558 – 2561) ขยะลดลงถึง 10 เท่า ตลอดจนทุกคนในชุมชนมีความรักสามัคคี เกื้อกูลแบ่งปันกัน ช่วยกันคิดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆ กลายเป็นวิถีปลอดขยะในทุกครัวเรือน กิจกรรม/ผลงานโดดเด่น เช่น การปลูกผักรับประทานเอง การใช้ น้ำหมักและปุ๋ยหมักทำการเกษตรแทนการใช้สารเคมี ลดการใช้พลาสติกและโฟมในร้านสะดวกซื้อที่ขายของ รวมทั้งตลาดนัดชุมชน ตลอดจนหิ้วปิ่นโตเข้าวัดช่วยลดขยะเมื่อมีงานบุญ อีกทั้ง จัดให้มีจุดรับบริจาคขยะรีไซเคิล มีการนำวัสดุใช้แล้วไปประดิษฐ์หรือแปรรูปที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมทั้ง นวัตกรรม “ถังหมักรักษ์โลก” “บ่อพักรักษ์น้ำ” “กระถางปลูกพืช” และ “ถังแยกเศษอาหารและไขมัน” ที่ช่วยดักไขมันก่อนปล่อยน้ำทิ้ง เป็นต้น

นอกจากนี้ เทศบาลตำบลกรับใหญ่ยังมีแผนการพัฒนาแนวคิดจัดการขยะ Reduce Reuse และ Recycle เข้าสู่หมู่บ้านอื่นในสังกัด เพื่อขยายเครือข่ายให้มากขึ้น ซึ่งปัจจุบัน ชุมชนมีความเข้มแข้งและเกิดความร่วมมือ ใน 4 ด้านพ้อมกัน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ที่ไม่ต่างจากพลังการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ในหลายแห่งทั่วโลก!!

################################