“ธรรมนัส” ลุยแก้ปัญหาราคาลำไยตกต่ำ ภาคเหนือ

0
28

“ธรรมนัส” ลุยแก้ปัญหาราคาลำไยตกต่ำ ภาคเหนือ

“ธรรมนัส” ลุยแก้ปัญหาราคาลำไยตกต่ำ ภาคเหนือ พร้อมหนุนพัฒนา“โคก หนอง นา โมเดล” และ1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างรายได้เกษตรกรยั่งยืน


เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมสัมมนาวิชาการ โครงการอบรมสัมมนาวิชาการบริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ “การสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นภาคเหนือเพื่อการพัฒนาประเทศ” ณ ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่

โดยร้อยเอก ธรรมนัส ได้ร่วมบรรยายเรื่อง ปัญหาแหล่งน้ำพืชผลทางการเกษตรและป่าไม้ ว่าด้วยเรื่องโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระบุว่า การสัมมนาครั้งนี้จะเป็นการช่วยในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ ซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เล็งเห็นว่า โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จะช่วยสร้างรายได้ภายในพื้นที่ 4,009 ตำบล มีเกษตรกรได้รับประโยชน์ จำนวน 32,072 ราย

ขณะเดียวกัน ยังมีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร และฟื้นฟูภาคการเกษตร ภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกทั้งแก้ปัญหาในเรื่องของเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้ราคาลำไยตกต่ำ

ทั้งนี้ ทางกระทรวงเกษตรฯ ได้มอบแนวทางแก้ไขปัญหา โดยทางรัฐบาลอนุมัติวงเงิน 3,400 ล้านบาท เพื่อเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ พร้อมประกันราคาลำไยเกรด AA ในราคากิโลกรัมละ 40 บาท พร้อมทั้งให้ทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกระทรวงมหาดไทย ผ่อนผันให้ผู้ประกอบการในประเทศจีน สามารถเดินทางเข้ามาเพื่อรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรได้