a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

สมาคมสื่อฯภาคอีสาน รุกติดอาวุธทางปัญญาให้กับเยาวชนพระลับ “ใช้สื่อสังคมออนไลน์ อย่างสร้างสรรค์ และมีพลัง”
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้ 19 พอเพียง บ้านโนนสวรรค์ ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น สมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน (องค์กรสาธารณประโยชน์) ร่วมกับตำบลพระลับ ,ชมรมสื่อสร้างสรรค์ จังหวัดขอนแก่น และสถาบันพัฒนสื่อสารมวลชน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารสร้างสรรค์ จ.ขอนแก่น ประจำปี 2563 เรื่อง “การใช้สื่อสังคมออนไลน์ อย่างสร้างสรรค์ และมีพลัง” ขึ้น ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2563
โดย นายศิวกร มิตราช ปลัดอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ นายปุณพจน์ เขม้นเขตการ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ,นางสาวปนัดดา ปิณฑะดิษ นักพัฒนาสังคม ,พ.ท.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ นายกสมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน (องค์กรสาธารณประโยชน์) ,นายวินัย ทองทัพ กำนันตำบลพระลับ ,นางสุพัตรา ศุขโข ประธานชมรมสื่อสร้างสรรค์ จังหวัดขอนแก่น ,ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 19 หมู่บ้านในตำบลพระลับ ,ผู้บริหารตำบลพระลับ และผู้เข้ารับการอบรม เข้าร่วมพิธี
ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุชาติ พรมมี ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อ เวปไซค์ สร้างแอพพลิเคชั่น และโซลูชั่นบนมือถือ มาเป็นวิทยากร ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ ให้กับผู้เข้ารับการอบรม และ ผศ.ดร.อานนท์ แสนน่าน ผอ.มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นไทย บรรยายพิเศษเรื่อง “วิสาหกิจไทย สร้างชาติ สร้างอนาคต” เพื่อเตรียมส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจหลังสภาวะโรค covid-19 ระบาดที่ผ่านมา มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรจากตำบลพระลับ นักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) และโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา รวมทั้งสิ้น 58 คน
พ.ท.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ กล่าวว่า จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยี อย่างไม่หยุดยั้ง กระบวนการเรียนรู้ของคนในสังคมเริ่มเปลี่ยนแปลง สื่อกลายเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งใหม่ที่สามารถกระตุ้นการรับรู้ และดึงดูด ความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนจะใช้เวลาไปในการใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น หากเยาวชนและประชาชนในชุมชนตำบลพระลับได้รับการพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ การนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่มีรูปแบบและเนื้อหาที่มีคุณภาพ ให้เกิดความฉลาดรู้ด้านสื่อ และความตื่นรู้ทางปัญญาได้อย่างทรงพลัง จะสามารถบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ผ่านนักสื่อสารสร้างสรรค์ ที่ได้เรียนรู้กระบวนการผลิตสื่อ และสามารถบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนตนเองได้อย่างภาคภูมิใจ
สมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน (องค์กรสาธารณประโยชน์) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในอิทธิพลของสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อโซเซียลมีเดีย จึงต้องการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในชุมชนตำบลพระลับ ได้เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ พร้อมฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อแบบเข้มข้นจากนักสื่อสารมืออาชีพ ให้ความรู้ในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลในยุคดิจิทัล เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับงานด้านประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อโซเซียลมีเดีย และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และการทำงานในอนาคตได้
“จากการประเมินผลการอบรมทั้ง 2 วันที่ผ่านมา ได้เห็นถึงความตั้งใจในการรับฟัง และมีการสอบถาม ในเรื่องต่างๆ ทำให้ คณะผู้จัดโครงการ เกิดความเชื่อมั่นว่า ผู้เข้ารับการอบรมกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ สามารถที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปต่อยอดขยายผลในการทำงาน และใช้ในชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น และผลงานที่ผู้เข้ารับการอบรมได้มีการนำเสนอในครั้งนี้ คณะผู้จัดโครงการก็จะรวบรวมเพื่อนำไปมอบให้กับผู้สนับสนุนโครงการ และนำไปขยายผลในช่องทางสื่อต่างๆ ที่เรามีต่อไป” พ.ท.พิสิษฐ์ กล่าวในตอนท้าย