“เลขาธิการ กช.เผย กำลังปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูเอกชนตามหลักธรรมาภิบาล ให้ครูเอกชนได้รับการดูแลมากขึ้น!!

0
33

“เลขาธิการ กช.เผย กำลังปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูเอกชนตามหลักธรรมาภิบาล ให้ครูเอกชนได้รับการดูแลมากขึ้น!!

วันที่ 25 สิงหาคม2563 ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานมอบเกียรติบัตร O-NET ประจำปี 2463 และมอบนโยบายในการ “ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร เรื่อง ยกระดับคุณภาพการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)” ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซค์ กรุงเทพมหานคร

โดยมี นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการ กช. นายธฤติ ประสานสอน เลขาธิการ กช. ผู้บริหาร สช. คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร (ปส.กช.กทม.) และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุม

ดร.อรรถพล กล่าวว่า ขณะนี้กำลังดำเนินการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูเอกชน ซึ่งระเบียบเดิมใช้มา 20 ปีเศษ ให้ครูเอกชนได้รับความคุ้มครองปกป้องตามหลักธรรมาภิบาล และยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ให้เกิดความมั่นคงในวิชาชีพ ครูเอกชนต้องได้รับการคุ้มครองไม่ด้อยไปกว่าผู้ใช้แรงงานตามกฎหมายแรงงาน

ดร. อรรถพล กล่าวเพิ่มเติมว่า สช.ในปัจจุบันนี้ ต้องเป็นเจ้าภาพในการจัดการศึกษาเอกชน เพราะทุกคนคาดหวังการจัดการศึกษาเอกชนที่มีคุณภาพจาก สช. นอกจากนี้ สช. มีหน้าที่เป็นนายทะเบียน เก็บรักษาเอกสารหลักฐานของโรงเรียน ให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ในสถานที่ที่ปลอดภัย ตรวจสอบได้ เป็นแหล่งรวมข้อมูลของโรงเรียนเอกชน อาทิ ตราสารจัดตั้ง/ รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการ ใบ ปพ.3/ รนช. และ SAR ซึ่งโรงเรียนเอกชนในระบบทุกแห่ง จะต้องดำเนินการจัดทำและจัดส่ง รายงาน SAR ให้หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงข้อมูลพื้นฐาน ให้เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ หากไม่ปฏิบัติตาม สช. จะดำเนินการเพื่อให้ได้รับความร่วมมือต่อไป รวมถึงการจัดระเบียบโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ที่มีข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถติดต่อประสานงานใดๆ ได้ไม่มีรายละเอียดกับกิจการ ไม่สามารถแยกประเภทของโรงเรียนไม่ชัดเจน เช่น เป็นโรงเรียนกวดวิชาแต่สอนวิชาชีพ เป็นต้น และสำหรับปัญหากับการจัดการกับโรงเรียนนอกระบบเถื่อนให้คนที่ทำถูกกฎหมายได้ทำมาหากินได้ไม่ถูกเบียดเบียน!!

################################