นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์กวาดรางวัลคณิตศาสตร์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

0
73

นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์กวาดรางวัลคณิตศาสตร์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
นมยพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์เปิดเผยว่าโรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ในช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2563
ผลปรากฏว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ นายภูริ พรมสุ่น ได้รับเกียรติพร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท และรองชนะเลิศ คือ นายภาณุวัฒน์ กันเพรียง ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลชมเชย คือ เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์ ม่วงพรม ทั้งนี้มีครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม ควบคุมไปแข่งขัน คือ นายบุญทอม วุฒิกมลปรีดา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และนางลัดดาวรรณ ขุนพิลึกลือเดช โดยนักเรียนดังกล่าวได้รับเกียรติและเงินรางวัลจาก รศ.ดร.ทินพันธ์ุ เนตรแพ คณบดีคณวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงนับว่านักเรียนและครูสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง