“นายถาวร เสนเนียม รมช. กระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดโครงการ”รวมไทยสร้างชาติ บทบาทเยาวชน” พร้อมบรรยายพิเศษ “เรื่อง ศาสตร์พระราชา”!!

0
65

“นายถาวร เสนเนียม รมช. กระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดโครงการ”รวมไทยสร้างชาติ บทบาทเยาวชน” พร้อมบรรยายพิเศษ “เรื่อง ศาสตร์พระราชา”!!

วันที่ 23 ส.ค.63 เวลา 09.00 น.ณ โรงแรมธาราการ์เด้น 3 มีนบุรี นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ“รวมไทยสร้างชาติ บทบาทเยาวชน”พร้อมบรรยายพิเศษ “เรื่อง ศาสตร์พระราชา” พร้อมด้วย นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม บรรยายพิเศษ“เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย” และ นายกองโทธารณา คชเสนี บรรยายพิเศษ เรื่อง “เสาหลักดำรงความเป็นไทย” และยังได้รับเกียรติจาก นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว คณะทำงาน รมช. กระทรวงคมนาคม , ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ , ส.ส.ชาญวิทย์ วิภูศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขต 5 มีนบุรี , นายทินกร ปลอดภัย (เอก)นายกสโมสรกีฬามีนบุรี รวมทั้ง ตัวแทนผู้นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ , วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี, วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ จำนวน 113 คน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษฯและร่วมกิจกรรมในโครงการฯดังกล่าว

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า “ในการบรรยายพิเศษครั้งนี้ได้เน้นย้ำให้เด็กและเยาวชนมีความภูมิใจความรัก ความสามัคคี และรับรู้ถึงความผูกพันของสถาบันพระมหากษัตริย์ กับสังคมไทย และพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่มีต่อคนไทยมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน”

นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม กล่าวว่า“การบรรยายพิเศษ”เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย” วันนี้โดยเน้นย้ำให้เยาวชนได้ตระหนักถึง ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันที่อยู่กับสังคมไทยมาช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็น เสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่น เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชน เป็นบ่อเกิดของความรัก ความสามัคคี นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นภัยนานาประการ และสมควรที่จะให้เยาวชนและประชาชนควรที่ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง”

สำหรับโครงการ “รวมไทยสร้างชาติ บทบาทเยาวชน”จัดขึ้นโดย สมาพันธ์การศึกษาทางเลือกแห่งประเทศไทย ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ความมั่นคงแห่งชาติ หมายถึง ความมั่นคงของแกนทั้ง 3 ได้แก่ ชาติ ซึ่งเกิดจากประชาชนเป็นพื้นฐานที่จะต้องเสริมสร้างให้มีความมั่นคง ไม่แตกแยก และมีจิตสำนึกที่ดี ศาสนาเป็นศูนย์รวมของศรัทธาประชาชนที่ทำให้เกิดความเป็นปึกแผ่นมั่นคง พระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมของศรัทธาประชาชน ทำให้เกิดความเป็นปึกแผ่น ประชนชนคนไทยทุกคนต้องเทิดทูนเหนือ สิ่งอื่นใด ทั้ง 3 สถาบัน จะมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับจิตสำนึกใน ความเป็นคนไทยทุกคน ในฐานะที่เราเป็นพลเมืองคนหนึ่งของชาติคงปฏิเสธไม่ได้ว่า บ้านเมืองของเราขณะนี้กำลังประสบปัญหา “วิกฤตความมั่นคง” ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ

ด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกทั้งทางด้านวิทยาการ เทคโนโลยี และข้อมูล ข่าวสารที่ทันสมัย ส่งผลให้การติดต่อสื่อสารสะดวก รวดเร็ว หลากหลายช่องทาง และกระจาย ในวงกว้างอย่างง่ายดายการเผยแพร่ความคิด ความเข้าใจเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบัน พระมหากษัตริย์ ทั้งทางบวกและทางลบ ถูกส่งต่ออย่างรวดเร็ว รวมทั้งการแอบอ้างสถาบันฯเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ด้านชื่อเสียง ยศ ตำแหน่ง ทรัพย์สิน และผลประโยชน์ในทางการเมือง ความรุนแรงของปัญหานี้นับวันจะมีมากขึ้นอันจะส่งกระทบต่อความมั่นคงของชาติ การสร้าง ความมั่นคงให้เกิดขึ้น จึงมิได้เป็นหน้าที่ของประชาชนคนหนึ่งคนใด หากแต่ เกิดขึ้นจากคนไทย
ทุกคนในชาติที่จะต้องรักษาแผ่นดินไทยให้กับอนุชนรุ่นหลัง อันจะนำไปสู่ความเป็นปีกแผ่น ทำให้ชาติเกิดความมั่นคงได้อย่างยั่งยืนในที่สุด

โครงการ “รวมไทยสร้างชาติ บทบาทเยาวชน” เป็นการรวมตัวกันเพื่อเป็นพื้นที่กลางในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมีการรวมตัวกันของกลุ่มเยาวชน ผู้นำนักเรียน-นักศึกษา และนักศึกษาที่กำลังเรียนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศเพื่อร่วมเป็นเครือข่ายในการ แสดงจุดยืนที่มีสถาบันหลักของชาติ ประกอบด้วย ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันที่อยู่กับสังคมไทยมาช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็น เสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่น เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชน เป็นบ่อเกิดของความรัก ความสามัคคี นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นภัยนานาประการ ไม่ว่าจะเป็นภัยรุกรานของประเทศอื่น ภัยจากการล่าอาณานิคมและการแผ่ขยายลัทธิการปกครอง อีกทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในทั่วทุกภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในท้องถิ่นที่ห่างไกลส่งผลให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ และเป็นรากฐานให้ประเทศชาติมีความมั่นคงสืบมาจนถึงปัจจุบัน

ดังนั้น การสื่อสารเชิงรุกเพื่อการสร้างเครือข่ายนักศึกษาและเยาวชน ให้มีความเข้าใจต่อสถาบันหลักของชาติ มากขึ้น ได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จะเป็นการสื่อสาร เพื่อนำเสนอชุดความรู้ ความคิดที่ถูกต้องให้แก่เยาวชนคนไทย เพื่อความมั่นคงของสถาบันหลักของประเทศชาติ สืบไป!!

################################