รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดน่านมอบโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎร ตามโครงการ“มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน”

0
42

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดน่านมอบโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎร ตามโครงการ“มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน”
นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะลงพื้นที่ร่วมพบปะกับพี่น้องประชาชนชาวน่าน พร้อมกับเป็นประธานในพิธีมอบเอกสารสิทธิโฉนดที่ดิน ให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ ให้ประชาชน” โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องใน พื้นที่ ร่วมพิธีมอบเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินให้กับราษฎรเจ้าของที่ดินในพื้นที่ ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จำนวน 50 ราย 85 แปลง พร้อมกับมอบถุงยังชิพช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบภัยตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
ทั้งนี้ สำหรับการมอบโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรตามโครงการฯ ดังกล่าว นับเป็นการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และของกระทรวงมหาดไทย ที่ต้องการจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย และพื้นที่ใช้ประโยชน์ให้แก่ราษฎร ทั้งผู้ที่ยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิหลังมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข และรวมไปถึงผู้ที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินเป็นของตนเอง ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย เพื่อต้องการคืนความสุขให้กับประชาชน สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน อีกทั้งยังเพื่อให้การใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างเหมาะสม ตลอดจนเพื่อเป็นการแยกที่ดินของรัฐ โดยเฉพาะเขตป่าไม้ให้ออกจากผืนที่ดินของเอกชนได้อย่างชัดเจน

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่าโครงการ“มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง ประชาชนที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ดังนั้นการออกโฉนดที่ดินที่ได้รับจากทางราชการเป็นเอกสารสิทธิ์มีความสำคัญ และสร้างหลักประกันความมั่นคงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในครอบครัวให้ดีขึ้น จึงขอให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับแจกโฉนดที่ดินห่วงแหนที่ดินของตนเอง อย่าให้ผู้อื่นหลอกลวงเอาไปใช้ในทางที่เสียประโยชน์ หรือหากต้องการจะจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมใดๆ ให้ขอคำปรึกษาจากเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ,เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย หรือเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน ส่วนพี่น้องที่ยังไม่ได้รับโฉนดที่ดิน ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจที่ดิน จะเร่งรีบดำเนินการให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป
/บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน 081-0342455 รายงาน