นครนายก – พิธีเปิดโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปี 2563

0
43

นครนายก – พิธีเปิดโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปี 2563
ที่วัดอุดมธานี ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี พร้อมมีคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก เข้าถวายสักการะ โดยมีนายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีพระสงฆ์ที่เข้าโครงการจำนวน 150 รูป
ด้วยมหาเถรสมาคม โดยแม่กลองบาลีสนามหลวง และแม่กลองธรรมสนามหลวง ได้กำหนดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีสนามหลวงและแผนกธรรมสนามหลวง โดยมอบให้สำนักเรียน สำนักศาสนศึกษา และโรงเรียน ทั่วประเทศ จัดการเรียนการสอนบาลี นักธรรม บาลีศึกษา และธรรมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พระภิกษุ สามเณร นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้ หลักวิชาการทางพระพุทธศาสนา แล้วน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติตาม และเผยแผ่ อบรมสั่งสอน ให้ผู้อื่นได้รู้ตาม และปฏิบัติตาม ได้อย่างถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก