โรงเรียนบ้านโกตาบารู จัดกิจกรรม “KOTA PROMP” 2563 เสริมสร้างทักษะเพิ่มการพัฒนาและประสบการณ์แก่น้องๆ นักเรียน ผ่านการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ

0
29

โรงเรียนบ้านโกตาบารู จัดกิจกรรม “KOTA PROMP” 2563 เสริมสร้างทักษะเพิ่มการพัฒนาและประสบการณ์แก่น้องๆ นักเรียน ผ่านการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ

วันนี้ (21 สิงหาคม 2563) เวลา 10.00 น. ที่ โรงเรียนบ้านโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นายแพทย์ สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดกิจกรรม “KOTA PROMP”ประจำปี 2563 โดยมี นายอุดร สายสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านโกตาบารู  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ คณะครูอาจารย์ นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วม

นายแพทย์ สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า วันนี้เป็นการพบปะสร้างขวัญกำลังใจแก่ทุกคน ซึ่งโรงเรียนบ้านโกตาบารูมีความก้าวหน้าพัฒนาเยาวชนได้อย่างดีและคณาจารย์มีคุณภาพสามารถผลิตน้องๆ นักเรียนกลับมาพัฒนาชุมชน หมู่บ้านของตนเอง และกิจกรรมในวันนี้เชื่อว่าน้องๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะสามารถนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ไปใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวันได้ ทั้งนี้ขอชื่นชมทุกส่วนราชการในพื้นที่ร่วมมือร่วมใจสร้างกิจกรรมดีๆ การสร้างพื้นที่สันติสุขการร่วมกันขับเคลื่อนพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม

ด้าน นายอุดร สายสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านโกตาบารู กล่าวว่า กิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 5 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ มีประสบการณ์ที่ได้รับจากการพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนของตนเอง และได้พัฒนาทักษะชีวิตผ่านกระบวนการบูรณาการการเรียนการสอน 8 กลุ่มฐานสาระ และเพื่อสร้างความภาคภูมิใจแก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนบุคคลภายนอกที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมโครงการ“KOTA PROMP”ประจำปี 2563 เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้กิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพผู้เรียนจะต้องได้รับการฝึกประสบการณ์ที่หลากหลายนอกเหนือจากตำราเรียนสามารถพัฒนาทักษะชีวิตและบูรณาการการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระประกอบด้วย ฐานการเรียน English plaza ตะลุยศัพท์หรรษา ฐานการเรียนรู้ การเขียน Coding อย่างง่าย ฐานการเรียนรู้ 4 ก.พอเพียง ฐานการเรียนรู้ เก๋ไก๋ คณิตศาสตร์ ฐานการเรียนรู้ Science Fun For Kids ฐานการเรียนรู้ ขยับนิด ขยับหน่อย ฟิตนาน และฐานการเรียนคุณชายพกถุงกับคุณหนูเก็บดอก ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและอนาคตได้

ทั้งนี้ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมเยี่ยมบูธและฐานการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระด้านวิทาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยมีคณะอาจารย์ประจำจุดตามบูธเพื่อแนะนำและสาธิตกิจกรรมอีกด้วย