พิษณุโลก ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(Agritech and lnnovation Center : AIC) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

0
70

พิษณุโลก ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(Agritech and lnnovation Center : AIC) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(Agritech and lnnovation Center : AIC) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จำนวน 5 จังหวัดได้แก่ พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย การประดิษฐ์ เข้าร่วมประชุม
การขับเคลื่อนการเกษตรสมัยใหม่ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 คือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมและภูมิปัญญาในการพัฒนาสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม รวมทั้งสิ้น 83 ศูนย์ ในพื้นที่ 77 จังหวัด เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ บริการ แหล่งอบรมบ่มเพาะเทคโนโลยีทางเกษตร ภูมิปัญญาด้านการเกษตร และนวัตกรรมทางการเกษตร และเป็นศูนย์กลางในการให้บริการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมโยงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการเกษตรจากภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และเกษตรกร ผลักดันเทคโนโลยีทางการเกษตรและนวัตกรรม ทางการเกษตร ผ่านการวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ รวมถึงเป็นแหล่งบริการองค์ความรู้ และแหล่งเรียนรู้แบบใหม่ที่ทันสมัยและอย่างสร้างสรรค์ ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร เพื่อให้เกษตรกรได้นำเทคโนโลยี ที่เหมาะสมและนวัตกรรมการเกษตรไปปรับใช้ใน แปลงและฟาร์ม ของเกษตรกร เป็นต้น..ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว