จังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างศุลกากรกับภาคเอกชนประจำพื้นที่ด่านศุลกากรสะเดา

0
47

จังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างศุลกากรกับภาคเอกชนประจำพื้นที่ด่านศุลกากรสะเดา

วันนี้ (20 ส.ค.63) ที่ห้องประชุมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างศุลกากรกับภาคเอกชนประจำพื้นที่ด่านศุลกากรสะเดาครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอสะเดา นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร นายด่านศุลกากรสะเดา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ตามที่ด่านศุลกากรสะเดาได้จัดตั้งศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างศุลกากรกับภาคเอกชน ประจำพื้นที่ด่านศุลกากรสะเดา เพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

สำหรับการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างศุลกากรกับภาคเอกชนประจำพื้นที่ด่านศุลกากรสะเดาครั้งที่ 3/2563 วันนี้ ในที่ประชุมมีการชี้แจง เรื่อง ความคืบหน้าของการดำเนินงานตามมาตรการแนวทางการผ่านจุดผ่านแดนทางบก ณ จุดผ่านแดนถาวรด่านสะเดา จังหวัดสงขลา มาตรการเพิ่มเติมเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอำเภอสะเดา การปฏิบัติพิธีการศุลกากรว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากร สำหรับของเร่งด่วนทางบก ตามประกาศกรมศุลกากร

นอกจากนี้ในที่ประชุมมีการเสนอเพื่อพิจารณา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการ ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อให้หน่วยงานภารัฐและภาคเอกชนเกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ฟารีด้า รอดกุบ /ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

20 ส.ค.63