กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) จัดฝึกอบรมครู ก. เป็นวิทยากรขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในทุก อปท. พร้อมเตรียมประกาศผลรางวัล Thailand Rabies Awards 2020 เชิดชูเกียรติ อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

0
40

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) จัดฝึกอบรมครู ก. เป็นวิทยากรขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในทุก อปท. พร้อมเตรียมประกาศผลรางวัล Thailand Rabies Awards 2020 เชิดชูเกียรติ อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

วันนี้ (20 สิงหาคม 2563) นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ผนึกกำลังร่วมกับ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ผ่านการขับเคลื่อน 3 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า, การประกวดตามโครงการ Thailand Rabies Awards 2020 เพื่อเชิดชูเกียรติ อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และการตรวจติดตามการดำเนินงานของ อปท. ในพื้นที่ต่างๆ ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

อธิบดี สถ. กล่าวว่า ในวันนี้ นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ที่จังหวัดนครนายก โดยมีท้องถิ่นจังหวัด บุคลากรด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 228 คน ทั้งนี้ เพื่อผลิตครู ก. ที่มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และมีศักยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ ครู ข. ในแต่ละท้องถิ่น เพื่อดำเนินการควบคุมพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ต่อไป

นอกจากนั้น กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยังได้ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกรมปศุสัตว์ ดำเนินการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2020 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นกำลังใจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์ในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และเป็นแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่นๆ ได้พัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 นี้ กระทรวงมหาดไทย ได้จัดให้มีการประชุมคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์และตัดสินรางวัลระดับประเทศ เพื่อตัดสินผลงานของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภทละ 9 รางวัล โดยมีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานคณะทำงาน พร้อมทั้งมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมควบคุมโรค และกรมปศุสัตว์ ร่วมเป็นคณะทำงาน

“รางวัล Thailand Rabies Awards 2020 ที่จะมีการประกาศผลในเร็ววันนี้ เป็นอีกหนึ่งรางวัลในการกระตุ้นเสริมสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนให้ทุกพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ 4 ประการ นั่นคือ อปท. จะต้องมีการบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานปศุสัตว์ สาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม, มีการพัฒนาระบบการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า, มีผลงานดีเด่นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” อธิบดี สถ. กล่าว

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะได้ดำเนินการประกาศผลการตัดสินรางวัลให้ทราบโดยทั่วกัน พร้อมเรียนเชิญ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้รับรางวัล ทั้ง 18 แห่ง เข้ารับรางวัลในห้วงเดือนกันยายน 2563 นี้

ครั้งที่ 39/2563
ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น