พิธีมอบบ้านตามโครงการ “กาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส” ประจำปี 2563 วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

0
91
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

พิธีมอบบ้านตามโครงการ “กาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส” ประจำปี 2563
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้เดินทางมาเป็นประธาน พิธีมอบบ้านตามโครงการ กาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส หลังที่ 15 ให้กับ นายคมสัน วงษ์ช่วย โดยมี นายอมร บริรักษ์เลิศ นอภ.ตาคลี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอตาคลี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนบ้านหนองจิกรี ให้การต้อนรับ และท่านนายอำเภอตาคลี ได้กล่าวรายงาน พิธีมอบบ้านตามโครงการ กาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ให้กับ นายคมสัน วงษ์ช่วย อายุ 42 ปี อยู่บ้านเลขที่ 174 หมู่ที่ 8 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ มีฐานะยากจน เป็นผู้มีอัธยาศัยและความประพฤติที่ดี ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ประมาณเดือนละ 3,000 บาท จึงไม่เพียงพอต่อการครองชีพ และซ่อมแซมที่พักอาศัย ที่อยู่อาศัยเดิมมีสภาพชำรุดทรุดโทรม คับแคบ ในครอบครัวมีสมาชิกที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน จำนวน 3 คน ได้แก่ เด็กหญิงน้ำหวาน เชื้อชุ่ม บุตรสาวกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดหนองจิกรี เป็นลูกติดภรรยาซึ่งได้เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งเมื่อประมาณ 1 ปีที่ผ่านมา อำเภอตาคลีพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีความประพฤติดี และยากจน จึงเห็นควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างบ้านตามโครงการ “กาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส” ตามระเบียบของทางราชการ อำเภอ 1 หลัง ๆละ 150,000 บาท รวม 15 หลัง เป็นเงิน 2,250,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2.ช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยาก เดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส ที่ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอ ให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและปลอดภัย 3.ประชาชนได้เห็นความสำคัญขององค์กรกาชาด ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่มีภารกิจในการบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย เพื่อประโยชน์สุขและเป็นที่พึ่งของประชาชน ในนามของพี่น้องประชาชนอำเภอตาคลี ขอกราบขอบคุณเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้กรุณาจัดทำโครงการ กาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสขึ้น โดยได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างบ้าน เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท ทำให้นายคมสัน วงษ์ช่วย และครอบครัวได้มีที่อยู่อาศัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภาพ/ข่าว สมเกียรติ วงษ์อยู่น้อย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์