✅สร้างคนรุ่นใหม่ในเขตเมืองมรดกโลกและเมืองสร้างสรรค์ อพท.๔ ร่วมกับโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม พัฒนาศักยภาพด้านการสื่อความหมายและพัฒนาการท่องเที่ยวให้กับเด็กนักเรียน✅

0
57

✅สร้างคนรุ่นใหม่ในเขตเมืองมรดกโลกและเมืองสร้างสรรค์ อพท.๔ ร่วมกับโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม พัฒนาศักยภาพด้านการสื่อความหมายและพัฒนาการท่องเที่ยวให้กับเด็กนักเรียน✅

วันที่ ๑๗ -๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ (อพท.๔) ร่วมโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม เล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับทางความสามารถของพื้นที่ ขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์จังหวัดสุโขทัย พัฒนานักสื่อความหมายเยาวชน ฝึกการเป็นนักเล่าเรื่อง หรือนักสื่อความหมายที่ดี เชื่อมโยงนำเสนอเรื่องราวในท้องถิ่นโดยเข้าถึงธรรมชาติและวัฒนธรรม จึงบูรณาการการดำเนินกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนพื้นที่ตำบลเมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย ตามแผนงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนโดยจัดกิจกรรม “อบรมนักสื่อความหมายชุมชนสร้างเรื่องราวทางการท่องเที่ยว “ณ โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม ตำบลเมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดย ดร.ประครอง สายจันทร์ มอบนโยบายการสางเสริมเยาวชนให้มีความรู้ทรัพยากรท่องเที่ยวที่งเชิงวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตในบ้านตนเองเป็นเรื่องสำคัญ
วัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรม ได้แก่�๑.เพื่อพัฒนาศักยภาพ ชุมชน เยาวชน รอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
๒.เพื่อเยียวยาและฟื้นฟู มาตราการช่วยเหลือมัคคุเทศก์ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ภายหลังสถานการณ์ COVID ๑๙ คลี่คลาย �๓.เพื่อได้เส้นทางเรื่องราวการท่องเที่ยว จำนวน ๑ เส้นทาง�อพท.๔ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านการสื่อความหมายเพื่อความยั่งยืน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มัคคุเทศก์เชี่ยวชาญมรดกโลก จำนวน ๑ ท่าน โดยมีวิทยากรเชี่ยวชาญได้แก่
▶นายณรงค์ชัย โตอินทร์ ◀มัคุเทศก์เชี่ยวชาญมรดกโลก
และเจ้าหน้าที่ อพท.๔
📍วิทยากรกระบวนการ นางชวมล แพจุ้ยจนท.อพท.๔และนายอารีฟาน โต๊ะหมัด นางสาวปราณี คำพวง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ อพท.๔
📍พิธีกรดำเนินการนางสาวอภิญญา พันธุ์ศรี เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ อพท.๔
โดยมีหัวข้อดังนี้

✅หลักการนำเที่ยวและจิตบริการ
✅ทรัพยากรการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและการประเมินแหล่งทรัพยกร
✅การออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
✅เจ้าบ้านเล่าเรื่อง
ผู้เข้าร่วมจำนวนวันละ ๙๐ คน จำนวน ๒ วัน
กิจกรรมในครั้งนี้ ได้สร้างการทำงานเป็นทีมเรียนรู้ทรัพยากรการท่องเที่ยวบ้านตนเอง เรียนรู้การฝึกเล่าเรื่องเส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่รอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
📸รายงานข่าวโดย นางชวมล แพจุ้ย จนท.อพท.๔
#นักพัฒนาการท่องเที่ยว #อพท4