ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ลงนาม MOU ครั้งที่ 2 จัดการการเรียนการสอนนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลฯ

0
97

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ลงนาม MOU ครั้งที่ 2 จัดการการเรียนการสอนนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลฯ

18 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ มร.นว. และดร.นิธิมา สุภารี รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ ร่วมลงนาม

อาจารย์ปราณี เนรมิต ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้กล่าวถึงที่มาของโครงการนี้ว่า โครงการจัดการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ กับ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ได้มีความร่วมมือเป็นครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ ร่วมกันจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา และความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลฯ ซึ่งโครงการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2 นี้ มีจำนวนนักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 130 คน