ศอ.บต.ต้อนรับ คณะกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรี จชต.

0
66
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ศอ.บต.ต้อนรับ คณะกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรี จชต.

 

วันนี้ (18 สิงหาคม 2563) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วย นางสาวปนัดดา อิสเฮาะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและบริหาร กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. และตัวแทนกลุ่มสตรีจังหวัดยะลาและปัตตานีร่วมต้อนรับ คณะจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สล.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำโดย นางสาววิจิตรา รชตะนันทิกุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศป.ดส.) ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวในระดับพื้นที่ ระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม 2563

 

สำหรับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สล.) มีบทบาทหน้าที่ในการเสริมสร้างมาตรการ กลไกในการพัฒนาศักยภาพ ความเสมอภาคและความเท่าเทียม ระหว่างเพศ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรีและผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกําเนิด การป้องกันการค้าประเวณีและคุ้มครองผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี การคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวในระดับพื้นที่ถึงผลผลิต ผลลัพธ์ รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าเจ้าหน้าที่ส่วนกลางกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสตรีและครอบครัวส่วนภูมิภาค ตลอดจนแนวทางการพัฒนา การแก้ไขปัญหา อุปสรรค์ต่างๆเพื่อขับเคลื่อนร่วมกัน

ด้าน นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวให้ข้อมูลการขับเคลื่อนกิจการด้านเด็กและสตรีว่า กิจการด้านเด็กและสตรีในพื้นที่ จชต. นั้นเป็นมิติอีกด้านหนึ่งที่แตกต่างกว่าภูมิภาคอื่นๆ และจากการขับเคลื่อนที่ผ่านมากลุ่มสตรีในพื้นที่มีพลังมีความเข้มแข็งมาก มีองค์กรภาคประชาสังคมหลายองค์กรทั้งเด็ก สตรี เยาวชนที่ขับเคลื่อนสร้างสันติสุขในพื้นที่ ศอ.บต.จึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งอยู่ที่ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้แห่งนี้ ทางเลขาธิการ ศอ.บต.มีนโยบายให้ศูนย์ฯแห่งนี้ เป็นศูนย์ฯที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชน กลุ่มเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง เปิดพื้นที่ให้มีส่วนร่วมโดยมี ศอ.บต.ให้การสนับสนุนและขับเคลื่อนไปพร้อมๆกับกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ทำให้มีความเข้มแข็งและบูรณาการทำงานทั้ง ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมได้เป็นอย่างดีและต่อเนื่องอีกด้วย