อพท.๔ พัฒนานักสื่อความหมายเชิงสร้างสรรค์ ณ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านมุงเหนือ อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก👩‍🏫

0
62

 

อพท.๔ พัฒนานักสื่อความหมายเชิงสร้างสรรค์ ณ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านมุงเหนือ อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก👩‍🏫

📣📣📣สำนักงานพื้นที่พิเศษ๔ (อพท.๔) ภายใต้ ดร.ประครอง สายจันทร์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ๔ มอบหมายให้ นางชวมล แพจุ้ย จนท.อพท.๔ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักสื่อความหมายเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านมุงเหนือ อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านการสื่อความหมายเพื่อความยั่งยืน วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นางเสาวลักษณ์ สุดประเสริฐ รองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ,นางสาวภัทรวดี เบญจฆรณี ผู้จัดการแผนกสื่อสารการตลาดบริษัทแกรนด์สปอร์ตกรุ๊ป จำกัด ,นางสาวชญธนัน ขำเนตร อาจารย์พิเศษสาขาพละศึกษามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต วิทยากรภาครัฐและเอกชน และผู้ช่วยวิทยากร

👉วัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรม👈
✔พื้นที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ได้รับการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้สามารถบริการ จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ได้
✔เพื่อยกระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเกณฑ์การพัฒนาการ ท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand)
✔เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก covid ๒๐๑๙ ในพื้นที่

📚หลักสูตรการสอน 📗
– บุคลิกภาพของนักสื่อความหมายมืออาชีพ
– ทักษะการพูดและการนำเสนอสื่อความหมายด้วยภาษากาย
– การใช้เครื่องมือเพื่อเพิ่มศักยภาพในการนำเสนอ
– มนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม
– เทคนิคการสื่อความหมายผ่านช่องทางออนไลน์
– การสร้าง Content ให้โดนใจนักท่องเที่ยว
มุ่งเน้นพัฒนาทักษะของนักสื่อความหมายทั้งแบบ Onground และ Online
Telling our Stories
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐ คน ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านมุงเหนือ กลุ่มคนรักเนินมะปราง เยาวชนชุมชนบ้านมุงและเยาวชนบ้านผารังหมี

🌷อพท.๔ คาดหวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้เกิดนักสื่อความหมายที่มีคุณภาพและ เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งกลุ่มชุมชนเเละเยวชนนำไปสู่การสร้างรายได้อย่างยั่งยืน💱

📷ภาพและข่าวโดยนางสาวจุฑามาศ บุญค้ำ จนท.ประสานงาน อพท.๔