“กอ.รมน.จว.ขอนแก่นจัดโครงการเสริมความเข็มแข็งระดับตำบล!!

0
39

“กอ.รมน.จว.ขอนแก่นจัดโครงการเสริมความเข็มแข็งระดับตำบล!!

เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. กอ.รมน.จว.ขอนแก่น ดำเนินจัดโครงการเสริมความเข็มแข็งระดับตำบล เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ

ผ่านกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลเพื่อสร้างรายได้และเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตของประชาชน ในชุมชน และ พัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนพร้อมทั้งเสริมสร้างการรับรู้และแนวทางป้องกันเกี่ยวกับโรคติดต่อโควิด19 ให้กับประชาชนได้รับทราบ

โดยมีนายสุรศักดิ์ วงเกล้า นายอำเภอภูผาม่าน เป็นประธานในพิธีฯ มีหัวหน้าส่วนราชการฯ สื่อมวลชน เข้าร่วมโครงการฯ ณ สถานที่ฝึกอบรม อบต.ห้วยยาง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#ทีมงานประชาสัมพันธ์กอ.รมน. จว.ขอนแก่น!!

###############################