กฟผ.ม.อ. ลงนาม MOU ทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ต่อเนื่องมากกว่า 12 ปี

0
62

 

กฟผ.ม.อ. ลงนาม MOU ทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ต่อเนื่องมากกว่า 12 ปี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ กฟผ. ร่วมลงนาม MOU ทางวิชาการ ครั้งที่ 3 เพื่อผนึกกำลังพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ เสิรมความมั่นคงระบบไฟฟ้า พร้อมมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมและปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าในภาคใต้ในอนาคต

(วันนี้) 10 สิงหาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ ครั้งที่ 3 โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) และนายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง กฟผ. เป็นผู้แทนในการลงนาม โดยตั้งเป้าหมายเพื่อนำทฤษฎีทางวิชาการมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมมุ่งเน้นส่งเสริมงานวิจัยเพื่อการพัฒนาศักภาพของบุคลากรให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าของภาคใต้ ด้วยการวิจัย แก้ไขปัญหา และพัฒนางาน โดยมี ผศ.นพ. สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รศ.ตร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.พร้อมด้วย นายผล ขวัญนุ้ย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ นายสาธิตย์ ครองสัตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ กฟผ. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของทั้งสองหน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ณ ห้องประชมดงยาง 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผศ.ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ม.อ. ยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับความร่วมมือกันในครั้งนี้ โดย MOU ฉบับนี้ ถือเป็นการลงนามครั้งที่ 3 ที่ ม.อ. ได้ทำร่วมกับ กฟผ. เพราะมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานและสถาบันการศึษาที่มียุทธศาสตร์มุ่งเน้นการทำวิจัยชิงรุก และมีความพร้อมในการสร้างความร่วมมือกับหน่วงานภายนอก ซึ่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการสร้างกลุ่มวิจัยชิงบูรณาการ เพื่อให้สอดคล้องและสามารถแก้ปัญาของประเทศ มุ่งเน้นการสนับสนุนทุนและบริหารจัดการงานวิจัยเชิงบูรณาการ

“ความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกลยุทธ์ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายนอกที่อยู่ในระบบวิจัย ซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนทุนวิจัยและบริหารงานวิจัย เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณค่า รวมทั้งเป็นโอกาสอันดีในการสร้างแรงจูงใจให้แก่นักวิจัยของ ม.อ. และ กฟผ. ได้สร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน และเพิ่มขีดความสามารถในการทำวิจัยของบุคลากร ซึ่งหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้ง 2 หน่วยงาน จะได้นำผลงานวิจัยต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้งานให้ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคมในพื้นที่ภาคใต้ สร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนางานวิจัยให้มีความเป็นเลิศในสาขาที่มีความพร้อม โดยเฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีบุคลากรที่มีศักยภาพ มีทีมนักวิจัยที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมต่อไป” วัติ แก้วประดับ อธิการบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวเสริม

นายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในด้านการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ และพิจารณาเห็นว่าในพื้นที่ภาคใต้นี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยหลักที่มีรากฐานในงานด้านวิศวกรรมมาเป็นเวลานาน มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเป็นจำนวนมาก เหมาะสมที่จะนำความรู้ ความสามารถของบุคลากร มาทำการวิจัยในปัญหางานที่เกิดขึ้นในระบบการผลิตและระบบส่งของ กฟผ. ในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีต้านพลังงานไฟฟ้า รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสูงสุด เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้า รวมทั้งดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวม ซึ่ง กฟผ. ได้สนับสนุนทุนวิจัยให้แก่ ม.อ. แลรวมจำนวน 16 โครงการ ตั้งแต่ปี 2551 รวมระยะเวลากว่า 12 ปี อาทิ การวิจัยและพัฒนาระบบประชุมสัญญานทางไกลด้วยมัลติมีเดียผ่านเว็บสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูง โครงการบ้านปลาปะการังเทียมจากลูกล้วยฉนวนไฟฟ้าพื้นที่นำร่อง จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส โครงการศึกษาวิจัยการใช้ปะการังเทียมเพื่อบูรณะทรัพยากรชายฝั่งกรณีศึกษาชายฝั่งทะเล อ.เทพา ฯลฯ และนอกจากทุนวิจัยแล้ว กฟผ. ยังสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์การเรียนการสอน รวมไปถึงบุคลากร และเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถทำการวิจัย เข้าดูงานและฝึกงานในโรงไฟฟ้า และสถานที่ต่าง ๆ ของ กฟผ. เพื่อให้เกิดความรู้เชิงประจักษ์ พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ ของ ม.อ. อีกด้วย

รศ.ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาคณะวิศวกรรมศาสตร์ดำเนินงานวิจัยร่วมกับ กฟผ. พร้อมได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมที่สร้างประโยชน์แก่สังคมท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานวิจัยหรือศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดในระบบผลิตและส่งกำลังไฟฟ้าของ กฟผ. ถือเป็นการลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เช่น การพัฒนาระบบการเก็บเกี่ยวพลังงานไฟฟ้าจากสายส่งเพื่อใช้เป็นพลังงานให้แก่ระบบมอนิเตอร์สายส่ง การพัฒนาระบบอัจฉริยะสำหรับมอนิตอร์หม้อแปลงและสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเพิ่มเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า เป็นต้น

ทั้งนี้ การลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ จึงเป็นความร่วมมือต่อเนื่องของการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน สร้างโอกาสทางการศึษาในงานวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าและนำความรู้ด้านวิศวกรรมไปสร้างประโยชน์ให้แก่ทั้ง 2 หน่วยงาน รวมถึงชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคมโดยรวม รวมทั้งสามาถพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ เสริมสร้างขีดความสามารถการบูรณาการด้านการวิจัยและพัฒนา เสริมสร้างองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้และเพิ่มพูนความรู้ที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน มุ่งเสริมสร้างให้ทั้งสองหน่วยงานเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรม ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าในภาคใต้ต่อไป”