อพท.พื้นที่พิเศษ4 ร่วมภาคีเครือข่ายทางการท่องเที่ยวพิษณุโลก ขับเคลื่อนแผนการท่องเที่ยวของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านมุงเหนือ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เดินหน้าพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่แผนการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เศรษฐกิจฐานราก สร้างงานสร้างรายได้ชุมชน

0
19

อพท.พื้นที่พิเศษ4 ร่วมภาคีเครือข่ายทางการท่องเที่ยวพิษณุโลก ขับเคลื่อนแผนการท่องเที่ยวของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านมุงเหนือ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เดินหน้าพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่แผนการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เศรษฐกิจฐานราก สร้างงานสร้างรายได้ชุมชน
🎤 8 – 9 สิงหาคม 2563 🎤 สำนักงานพื้นที่พิเศษ4 (อพท4) ภายใต้ ดร.ประครอง สายจันทร์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ4 เเละมอบหมายให้นางชวมล แพจุ้ย จนท.อพท.4 พร้อมทีม CBT ร่วมกับกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านมุงเหนือ เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพและการพัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่นําไปสู่ความยั่งยืน นำโดยนายวิกรม นันทวิโรจน์สิริสำนักงานท่องเที่ยวโดยชุมชน (สทช.) ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายรวัสสรร ศิลปาภิสันทน์ ผู้ช่วยสำนักท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก และผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมจัดทำแผนการท่องเที่ยวในครั้งนี้ด้วย เราคาดหวังว่ากลุ่มท่องเที่ยวบ้านมุงเหนือ
✔เกิดการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ได้รับการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้สามารถบริการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ได้
✔เกิดการยกระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดย ชุมชนตามเกณฑ์การพัฒนาการ ท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand)
✔เกิดได้แนวทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชมรมการท่องเที่ยวโดย ชุมชนใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

#นักพัฒนาการท่องเที่ยว เราทำ เพือร่วมทำ และสร้างแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก 📌อพท.4 ร่วมกับกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านมุงเหนือ จัดทําแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต