“กศน.เข้ม! เดินหน้าดันการศึกษาออนไลน์สู่จอดิจิทัล 52 เต็มสูบ!!

0
89

“กศน.เข้ม! เดินหน้าดันการศึกษาออนไลน์สู่จอดิจิทัล 52 เต็มสูบ!!

นายธนากร ดอนเหนือ รองเลขาธิการ กศน.และคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการจัดทำสื่อวิดีทัศน์เพื่อการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ด้านอาชีพ ในการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล ช่อง 52 ของสำนักงาน กศน. โดยมี ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผอ.สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องจากสถานศึกษาในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมประชุม และพัฒนาปรับปรุงรายการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา ณ ห้องประชุมสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 6-8 สิงหาคม ที่ผ่านมา

ในการประชุมติดตามการดำเนินงานดังกล่าว ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน และหารือแนวทางการขับเคลื่อนงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการศึกษา รวมถึงการขอรับการสนับสนุนความพร้อมในด้านอุปกรณ์และงบประมาณในการผลิตสื่อการเรียนรู้ เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้ โดยมีนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการษึกษาตามอัธยาศัย และศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ที่มีเป้าหมายหลักในการชี้แจง แนะนำ ถ่ายทอดเทคนิคการถ่ายทำ รูปแบบในการพัฒนาสื่อวิดิทัศน์เพื่อการศึกษา เพื่อปรับปรุง แก้ไขวีดิทัศน์ให้มีความสมบูรณ์ ในกลุ่มรายวิชาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนให้มีคุณภาพ พร้อมออกอากาศตามนโยบายการผลิตสื่อการศึกษาออนไลน์ ทางสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล ช่อง 52 ให้ทันตามกำหนด ด้วยการ “พาทำ นำความรู้” โดย นางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นายกิตติพงศ์ จันทรวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ นายธนพัชร ขุนเทพ หัวหน้าส่วนผลิตรายการตามอัธยาศัย และนายณัฐวุฒิ วากะดวน ฝ่ายผลิตข่าวโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ร่วมกันเป็นวิทยากรหลัก ในการดำเนินการและแก้ไขปรับปรุงวีดิทัศน์ในครั้งนี้ นอกเหนือจากนั้นยังถือได้ว่าเป็นการพัฒนาและสนับสนุน ส่งเสริมให้ทีมบุคลากรทางการศึกษาและครูผู้สอนที่ได้รับมอบหมายในภารกิจดังกล่าว มีทักษะ ความรู้ที่ถูกต้อง ตั้งแต่กระบวนการคิด วิเคราะห์ วางแผนจนถึงการผลิต เทคนิค ข้อควรระวังและการตัดต่อรายการที่ถูกต้อง รวมถึงการชี้แจงนโยบาย แนะนำในด้านการพัฒนาหลักสูตร การถ่ายทอดประสบการณ์ เทคนิครูปแบบในการพัฒนาสื่อวิดิทัศน์เพื่อการศึกษาในทุกมิติ

นายธนากร ดอนเหนือ รองเลขาธิการ กศน.กล่าวว่า “ขอขอบคุณและขอชื่นชมการดำเนินงานของสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน ในการขับเคลื่อนงานตามโครงการดังกล่าวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนการทำงานและการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถ โดยเฉพาะบุคลากรทุกท่านที่มีใจเป็นหนึ่ง ทุ่มเทและเสียสละ ท่ามกลางข้อจำกัดที่มี เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งในส่วนของการประชุมติดตามและหารือต่างๆในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและสนับสนุนส่งเสริมให้พื้นที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษานั้น ตนพร้อมผลักดัน และได้ให้สำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตรสื่อการศึกษาออนไลน์ขึ้น ในการต่อยอด สร้างองค์ความรู้และขยายผลให้มีประสิทธิภาพในปี 2564 นี้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาทุกช่วงวัยอย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงต่อไป ” รองเลขาธิการ กศน.กล่าว

สำหรับสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงาน กศน.จังหวัดทั้ง 20 จังหวัด และศูนย์พัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน 2 แห่ง ได้รับมอบหมายให้ผลิตรายการวีดิทัศน์หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (รายวิชาบังคับ) รายวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง และรายวิชาพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 162 ตอน และหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องด้านอาชีพ 21 ตอน

################################