อพท.พื้นที่พิเศษ4 ขับเคลื่อนกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนนครชุม อ.นครไทย จ.พิษณโลก เดินหน้าพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนจัดทำแผนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สร้างงานสร้างรายได้ชุมชนอย่างยั่งยืน

0
39

อพท.พื้นที่พิเศษ4 ขับเคลื่อนกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนนครชุม อ.นครไทย จ.พิษณโลก เดินหน้าพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนจัดทำแผนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สร้างงานสร้างรายได้ชุมชนอย่างยั่งยืน

5- 6 สิงหาคม 2563 สำนักงานพื้นที่พิเศษ4 (อพท4) ภายใต้ ดร.ประครอง สายจันทร์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ4 เเละมอบหมายให้ทีม CBT พร้อมสทช.นำโดย นายวิกรม นันทวิโรจน์สิริ จนท.สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน ร่วมกับกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนนครชุม เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพและการพัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่นําไปสู่ความยั่งยืน โดยมีนายอาวุธ ยวนแห่ว เลขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายสุรินทร์โรจน์ ศรีสังข์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม นายสมชาย สุขบัว กำนันตำบลนครชุม หัวหน้ากรมป่าไม้และผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมจัดทำแผนการท่องเที่ยวในครั้งนี้ด้วย เราคาดหวังว่ากลุ่มท่องเที่ยวนครชุม
✔เกิดการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ได้รับการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้สามารถบริการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ได้
✔เกิดการยกระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดย ชุมชนตามเกณฑ์การพัฒนาการ ท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand)
✔เกิดได้แนวทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชมรมการท่องเที่ยวโดย ชุมชนใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
#นักพัฒนาการท่องเที่ยว พาทำ ร่วมทำเพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก 📌อพท.4 ร่วมกับกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนนครชุม จัดทําแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
ดำเนินการโดย นางชวมล แพจุ้ย และนางสาวชัญญาพัชญ์ เกษมรัตน์ จนท.อพท.4
ภาพเเละข่าว นางสาวพนาวรรณ บัวคำ และนางสาวจุฑามาศ บุญค้ำ จนท.ประสานงานโครงการอพท.4