“ระดมความคิดผู้นำนิสิต/นักศึกษา ในพื้นที่ภาคเหนือ!!

0
53

“ระดมความคิดผู้นำนิสิต/นักศึกษา ในพื้นที่ภาคเหนือ!!

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 95 ณ ร้านกาแฟ ริมบัว คาเฟ่ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-
ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จัดกิจกรรม “สานเสวนาแนวทางการสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับสังคมไทยในอนาคต”

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้นำนิสิต/นักศึกษา 14 มหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ถึง 4 สิงหาคม 2563

ในการนี้ ได้เชิญผู้นำนิสิต/นักศึกษา 14 มหาวิทยา ลัยในพื้นที่ภาคเหนือ เข้าศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ 3) ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

1. โครงการศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โดย กองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3
2. โครงการเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่ กากีแคมป์เบลล์ โดย กองพันทหารสื่อสารที่ 23 กองทัพภาคที่ 3
3. โครงการเลี้ยงแพะพระราชทานพันธุ์แบล็คเบงกอล โดย กองพันส่งกำลังและบริการที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3
4. โครงการศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ก่อนที่จะได้นำแนวความคิดที่ได้ดังกล่าว มาสังเคราะห์ร่วมสานเสวนา ณ ห้องประชุมธานี 2 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

สำหรับ มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมกิจกรรม “สานเสวนาแนวทางการสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับสังคมไทยในอนาคต” ในครั้งนี้ ได้มอบหมายให้ประธานสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัย, นายกองค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัย, ประธานสภานักศึกษา, ประธานกรรมาธิการสภานักศึกษามหาวิทยาลัย, ประธานสโมสรคณะของมหาวิทยาลัย และผู้นำนิสิต/นักศึกษา ร่วมกิจกรรมฯ ทั้งสิ้น 98 คน จากมหาวิทยาลัย ดังนี้.-
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. มหาวิทยาลัยพะเยา
3. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4. มหาวิทยาลัยนเรศวร
5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ทั้งนี้ ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จะได้ดำเนินการรวบรวมความคิดเห็นของผู้นำนิสิต/นักศึกษา มาจัดทำเป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะ งานทางวิชาการในกรอบแนวคิดของเยาวชนคนรุ่นใหม่ เสนอให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมในอนาคตต่อไป!!


###############################