a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg 2f6453e08ff89a755590b4f879277842.jpg 424b445a3cd1b494ce0492b83edc7943.jpg

โรงเรียนนครสวรรค์พัฒนาการศึกษาต้องไม่หยุดนิ่งจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประสบความสำเร็จ ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.
โรงเรียนนครสวรรค์ โดยนายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ด้วนเทคโนโลยีทางไกล เพื่อสร้างสัมพันธภาพ การสิ่อสารความเจ้าใจและร่วมกันพัฒนาคุณภาพนักเรียนและโรงเรียน พร้อมนี้เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ยังได้ร่วมบริจาคทรัพย์สนับสนุนการดำเนินงานโครงการห้องเรียนคุณภาพของโรงเรียนอีกด้วย โรงเรียนนครสวรรค์ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และโรงเรียนยังได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนครสวรรค์ บุคลากรทางการแพทย์ เทศบาลนครนครสวรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์และโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ