“เสี่ยโต้ง เดินหน้าศึกษาแก้ พรบ.มวย!!

0
30

“เสี่ยโต้ง เดินหน้าศึกษาแก้ พรบ.มวย!!


เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 31ก.ค.63 ที่ อาคารัฐสภา นายบุญลือ ประเสริฐโสภา คณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฏร อาศัยอำนาจตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฏร์ เมื่อ 24 มิ.ย.63 มีมติแต่งตั้ง อนุกรรมาธิการ ศึกษาพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 เพื่อพิจารณาและศึกษาปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจาก พรบ.มวย 2542 รวมถึงศึกษาแนวทางส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์ เพื่อเผยแพร่กีฬามวย ตลอดจนคุ้มครองความปลอดภัยและสวัสดิภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกีฬามวยให้ดีขึ้น จึงมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ และแต่งตั้ง คณะอนุกรรมาธิการขึ้น ล่าสุดแต่งตั้งอนุกรรมาธิการ ดังนี้

“เสี่ยโต้ง” นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ เป็นประธานอนุกรรมาธิการ และคณะดังนี้ นายเอกการ ชื่อทรงธรรม, ร.ต.ประทาน วรมานิน,นายประเสริฐ หอธรรมรัตน์,นายรังสฤษฏ์ อินทรโม,นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส,นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล,นายสามารถ มะลูลีม,นายสุทธินันท์ ฤทธิบริรักษ์,นายสุรพล ทิพย์เสนา

ทั้งนี้ ในสัปดาห์หน้าวันศุกร์ที่ 7 ส.ค.63 เวลา 10.00 น. ที่ อาคารรัฐสภา จะมีการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ พร้อมเชิญ วิบูลย์ จำปาเงิน ผอ.สำนักคณะกรรมการกีฬามวย รวมทั้ง บุคคลในวงการมวย โดยเฉพาะนายสนามมวย ,โปรโมเตอร์ ,หัวหน้าคณะ และ ตัวแทนนักมวย เพื่อหารือและศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ก่อนนำข้อมูลมาแก้ไข ปรับปรุง พรบ.มวย ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

นายประเสริฐ หอธรรมรัตน์ หนึ่งในคณะอนุกรรมาธิการ เผยว่า “เดิมที พรบ.มวย มีความพยายามจะแก้ไขมาแล้วอย่างน้อย 2 ครั้ง และที่ผ่านมารัฐบาลพยายามจะผลักดัน แต่สุดท้ายตกไป เพราะการเปลี่ยนผ่านรัฐบาล การออก พรบ.มวยที่ผ่านมา แม้จะพยายามอย่างดีแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถใช้ควบคุมคุ้มครองบุคคลในวงการมวยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะตลอดช่วงสิบปีหลังที่ผ่านมา มวย นั้นกลายเป็นกีฬาที่นิยมแพร่หลายไปไกลในต่างประเทศ อีกทั้งในประเทศเองก็มีการเปลี่ยน แปลงในเชิงธุรกิจขึ้นมาก จน พรบ.มวยนั้นล้าสมัยไปแล้ว จนถึงกับมีการร้องเรียนของคนวงการมวยที่ว่า นอกจาก พรบ.มวย จะไม่ได้ช่วยอะไรแล้ว ยังเป็นตัวถ่วงด้วยซ้ำไป”

นายประเสริฐ สื่ออาวุโสซึ่งเป็นประธานชมรมสื่อสร้างสรรค์กีฬามวย กล่าวอีกว่า “ปัจจุบัน พรบ. มวย เมื่อออกมาใช้ ก็กลายเป็นเครื่องมือของผู้บริหารระดับสูงไป บางส่วนนำไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ ทั้งที่เงินช่วยเหลืออย่างแท้จริงนั้น กลับไม่ถึงมือของคนวงการมวยด้วยซ้ำไป และเนื่องจาก มวยกลายเป็นธุรกิจเติบโตในต่างประเทศแพร่หลาย ทั้งในยุโรป อเมริกา จีน และ ญี่ปุ่น แต่การจำกัดความคำว่า มวยไทย กลับผิดเพี้ยนและถูกนำไปดัดแปลงจนชาวต่างชาติและเยาวชนไทย สับสนและไม่เข้าใจว่า อะไรคือมวยไทยที่แท้จริง การที่เสี่ยโต้ง (นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ) ได้รับแต่งตั้งเข้ามาเป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการพร้อมผู้ทรงคุณวุฒิ ถือเป็นนิมิตรหมายอันดี ที่จะได้ศึกษาข้อเท็จจริงและนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหา ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อวงการมวยได้อย่างดี”

##############################