อ.ตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการศูนย์ซ่อม สร้าง เพื่อชุมชนบริการประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตาคลี
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 นายวิทยา ประสมศรี ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ได้นำคณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีตากฟ้าและนักเรียนนักศึกษา มาออกศูนย์บริการซ่อม สร้าง เพื่อชุมชนให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตาคลีในด้านต่างๆเพื่อที่จะให้ได้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและครอบครัว จุดประสงค์ของโครงการ เพื่อที่จะเช็คบำรุงรักษาเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรีโดย มีคณะครูและทีมงานช่างนักเรียนนักศึกษาเป็นแผนกวิชา ช่างยนต์ มาให้บริการเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง การตรวจซ่อมหรือตรวจเช็คเครื่องยนต์เบื้องต้น และมีแผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง ก็มาตรวจเช็ค พัดลม หม้อหุ้งข้าว รวมถึงตู้เย็นและเครื่องซักผ้า มีแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะคอยมาบริการเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมทีวี การเช็คอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าและอีกทีมคือ ทีมสร้างอาชีพมาให้ความรู้การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อสร้างอาชีพ ให้กับชุมชนที่จะได้มาเรียนรู้และก็สามารถไปพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพได้ในอนาคตต่อไป เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองตาคลี ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน พ.ศ. 2563 (Fix It Center) โดยมีนางเพลินพิศ ศรีภพ นายกเทศมนตรีเมืองตาคลี เป็นประธานในพิธีเปิด และ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือในการดำเนินการโครงการดังกล่าว ฯ เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้ให้นักเรียน นักศึกษา ได้ปฏิบัติงานจริง และให้คำแนะนำในการซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน และอุปกรณ์การประกอบอาชีพ แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตาคลี ภายใต้กิจกรรม ตาม 3 ภารกิจ คือ “ซ่อม สร้าง เสริม” เพื่อให้เกิดประโยชน์และอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยจะมีการลงพื้นที่จัด กิจกรรมโครงการพิเศษและบริการชุมชนในการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ เครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้าน รวมทั้งจัดหลักสูตรอบรมอาชีพ การผสมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตาคลี ในวันที่ 1- 2 สิงหาคม 2563 สถานที่ให้บริการ มีดังนี้ โรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลี โรงเรียนวัดสว่างวงษ์ (ตาคลีประชานุกูล) วัดเขาใบไม้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.30 น. จะให้บริการเพียง 2 วัน เท่านั้นหากท่านใดที่จะนำอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือจะไปถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ก็ให้ไปได้ตามวันและสถานที่ดังกล่าว ภาพ/ข่าว สมเกียรติ วงษ์อยู่น้อย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์