วันที่ 18 มกราคม 2562 ณสถานที่ก่อสร้างศูนย์บราชการ คนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้เดินทางมาเป็นประธาน วิธีการวางศิลาฤกษ์ อาคาร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์แห่งใหม่ ซึ่งเป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด นายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ รองผู้ว่าราชการ ทั้ง 2 ท่าน และนางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้กล่าวต้อนรับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รายการวางศิลาฤกษ์ครั้งนี้ ได้มี ท่านเจ้าคุณพระศรีพัชโรดม เจ้าคณะจังหวัด วัดมหาธาตุ ฝ่ายมหานิกาย เป็นประธานสงฆ์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้กล่าวรายงาน ว่าจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นดินแดนแห่งความสุข มีประชากร ทั้งหมด 914397 คน มีคนพิการที่จดทะเบียนแล้วทั้งหมดจำนวน 31065 คน คิดเป็นร้อยละ 3.16 ของประชากรทั้งหมด เพชรบูรณ์มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการครบทุกตำบล จำนวน 127 แห่งและได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีความก้าวหน้าเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทย และเป็นก้าวสำคัญที่จะยกระดับ การพัฒนาคุณภาพบริการ เพื่อเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเสมอภาคและทั่วถึงอย่างเป็นธรรมตามนโยบายของรัฐบาล หลังจากนั้น นางวรรณภาสุขคง ได้กล่าวรายงาน ว่าจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับ งบประมาณก่อสร้างศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน 30 ล้านบาท ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัด นพคุณ Engineering ด้วยวิธีการประกวด ราคาทาง อิเล็กทรอนิกส์ เป็นจำนวนเงิน 24.480.000 บาท ก่อสร้างในพื้นที่ 4 ไร่ 28 ตารางวา บริเวณศูนย์ราชการ เริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 กำหนดการแล้วเสร็จวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 พิธีการวางศิลาฤกษ์ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งนี้ได้จัดให้เป็นงานวันคนพิการสากล จังหวัดเพชรบูรณ์ นับเป็นก้าวแรกของการบูรณาการ ความร่วมมือทุกภาคส่วนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับความเมตตาจากเจ้าคณะจังหวัด ได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการ ตลอดจนได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากเครือข่ายองค์กรคนพิการหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัคร หลังจาก มันได้ทำพิธีวาง ศิลาฤกษ์ แล้วมีการมอบรางวัลเกียรติบัตร ให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ และมอบ เงิน เพื่อดำเนิน กิจกรรมในชีวิต ให้กับผู้พิการ และ มอบรถเข็น ให้กับผู้พิการ เสร็จจากการมอบ แล้ว ท่านอธิบดี ได้เดินทางไปที่ สำนักงาน พัฒนาชุมชน เพื่อไปดู กิจกรรม ที่ผู้พิการ ได้นำมาเปิดบูธ และ มีการ เลี้ยงอาหาร โดยหน่วยงานราชการต่างๆ เป็นผู้จัดจ้างให้เปิดโรงทาน กับผู้ที่มาร่วมงาน ในครั้งนี้ บุคคลสำคัญที่มาร่วมงานในครั้งนี้ มีหลายท่านอาทิเช่น นายกสุทธา วิชัยธนพัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ นายประทิน นาคสำราญ นายกษิตโฆษิตานนท์ เป็นต้น (ขุนช้างเมืองเพชร) ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เพชรบูรณ์โพสต์ รายงาน